Letter # 1857

כ"ב אלול, תשי"ב

1857 - מתפקידו בהסביבה בה נמצא עתה לבאר להם את האמת ואור שבתורה ובמסורת ישראל

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ב אלול, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

נודעתי מאחיו האברך הוו"ח אי"א וכו' מו"ה... שי' אשר נמצא הוא בצבא קרוב לשנה, ובטח נזכר הוא על צור מחצבתו בכל מקום שנמצא, ותקותי אשר לפעמים חושב מחשבות בלבו אשר אפשר לו שליחות מיוחדה להביא להסביבה שם נשלח ונמצא עתה, אין אתנו איש אשר יאמר ברור ובהחלט אשר ענין פלוני זהו שליחותו, אבל לפעמים תכופות הנה יש פרטים שקרוב לודאי שהם נכנסים בשליחותו של פלוני, וגם מר כיון שנצר הוא למשפחה כמשפחתו שלו היינו דבאה לו זה במסורת אבות מדור דור שמסרו נפשם על התורה והמצוה הרי קרוב לודאי שזה ג"כ מתפקידו בהסביבה בה נמצא עתה לבאר להם את האמת ואור שבתורה ובמסורת ישראל ובטח בהשתדלות הראוי' ימצא את האותיות המתאימות לביאור זה והשי"ת יצליחו.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות

בברכה.