Letter # 1851

כ"ב אלול, תשי"ב - להמשתתפים בהתועדות דיום הבהיר ח"י אלול, הוא יום הולדת כ"ק הבעש"ט וכ"ק אדמו"ר הזקן, בעיר טאראנטא

1851 - בנועם קבלתי הודעתם ע"ד התועדותם ביום הבהיר ח"י אלול העבר, ותקותי חזקה אשר יום העבר זה ישפיע

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ב אלול, תשי"ב

ברוקלין.

להמשתתפים בהתועדות דיום הבהיר ח"י אלול, הוא יום הולדת כ"ק הבעש"ט וכ"ק אדמו"ר הזקן, בעיר טאראנטא, ד' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הודעתם ע"ד התועדותם ביום הבהיר ח"י אלול העבר, ותקותי חזקה אשר יום העבר זה ישפיע חיות בההווה והעתיד וכפתגם חסידים הראשונים הובא בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר - ח"י אלול תש"ה - ח"י אלול איז דער טאג וואס האט געבריינגט און בריינגט א לעבן אין אלול, וכבר מבואר ענין אלול אף כי בקצרה בההקדמה לקונטרס ח"י אלול תשי"א - קונטרס צ"ד - והשי"ת יכתבם ויחתמם את כל אחד ואחד מהמתועדים עם כל ב"ב שיחיו לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות,

המברכם בכל טוב.