Letter # 1852

כ"ב אלול, תשי"ב - מוה"ר עזריאל זליג שי' סלאנים

1852 - בנוגע לאהל כ"ק מו"ח אדמו"ר הנה נסדר שסביב הקבר נמצאת מחיצה גבוה עשרה טפחים והכהנים עומדים

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ב אלול, תשי"ב

ברוקלין.

ש"ב הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר עזריאל זליג שי' [סלאנים]

שלום וברכה!

... ד) מוסג"פ הקונטרס ח"י אלול וכן קטע מהר"ד ובטח יפרסמם באופן המתאים.

ה) במענה על שאלתו זה מכבר במה שנהגו כהנים להשתטח על קברי צדיקים, ושואל חוו"ד בזה.

הנה יעויין בשדי חמד* חלק אסיפת דינים מערכת ארץ ישראל אבילות, ר"ה וכן בפאת השדה שם שהוא מביא כמה וכמה אחרונים ורובם ככולם מחמירים בזה, וכן משמע ג"כ פס"ד עדת חב"ד וכדמוכח מתשובת מהרי"ל מיאנאוויטש (אחי אדמוה"ז) שנדפס באחת מחוברות התמים (חוברת ו' ע' לח) בעניני המחיצה שעשו בהאדיטש מסביב להקבר, וכבר הוא ג"כ בהספרים שהביא השדי חמד אשר אעפ"כ הרבה מקלים בזה ובפרט החסידים בנוגע לנשיאיהם, ואעפ"כ אין דעתי נוחה מזה מפני תשובת מהרי"ל הנ"ל, וכן אמרו לי אשר בליובאוויטש בהאהל היו סימנים בתור מחיצה שעד כאן נגשים כהנים ותו לא.

ו) בנוגע לאהל כ"ק מו"ח אדמו"ר הנה נסדר שסביב הקבר נמצאת מחיצה גבוה עשרה טפחים והכהנים עומדים במרחק ד' טפחים מהקבר וגם המחיצה בכלל וכיון שהאהל נמצא בתוך בית החיים, הנה הכהנים באים לשם באוטא סגור, היינו שיש לו דין אהל, ואהל זרוק בכגון דא אהל הוא כיון שענין הריחוק דד' אמות מביה"ק אינו אלא מדרבנן לכל הדיעות,

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ול[ב]"ב שי' ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכת הצלחה.

*) גם בס' ילקוט דת ודין ע' קלח הובאו כמה ס' בזה.