Letter # 1850

י"ט אלול, תשי"ב - הנהלת אגודת חב"ד באה"ק ת"ו הנהלת צעירי אגו"ח באה"ק ת"ו

1850 - בודאי יגשו לעבד תכנית של עבודה מפורטת, ולחלק הענינים, ולסדר העבודה בין כולם

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ט אלול, תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת אגודת חב"ד באה"ק ת"ו הנהלת צעירי אגו"ח באה"ק ת"ו. ה' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת הפ"כ מוא"ו י"ט וכ"ו מנ"א ומכתביהם מכ"ב וכ"ט מנ"א והמצורפים אליהם, ועתה נתקבל גם מכתב מהנהלת ישיבת תו"ת בתל אביב, ופלא גדול שאין כל ידיעה מהתוצאות בקבלת המשלוח החפצים שנשלחו מכאן, ואיני יודע מה לענות כאן, וכן נוגע על להבא.

ב) ואתחיל בהנוגע עתה ביותר, והוא באשר נכנסו בחדש אלול, ובטח כבר בא הזמן להכנות הנחוצות לחדש תשרי, הנה בודאי יגשו לעבד תכנית של עבודה מפורטת, ולחלק הענינים, ולסדר העבודה בין כולם, באופן שיהי' סיוע והשלמה מאחד לחבירו, ובכלל, כפי שנהגו בכמה מקומות בשנים האחרונות, הנה מסדרים שני ענינים, אופן אחד, בריבוי מקומות, וגם אופן השני במקום אחד ובריבוי עם, ובטח, בהשתתפות ב"כ המקצועות והמוסדות כולם, יסדרו את הדבר באופן היותר מועיל.

ג) מובן מעצמו שאין בזה שלילה כלל וכלל של עבודה גם במקומות אחרים, מלבד אלו המקומות שנמצאים שם בכמות מרובה - כן ירבו -

ד) כמדומה שכבר כתבתי במענה על שאלת אחד, שאם יש אופן לשדר גם ברדיו, נכון הדבר, ופשוט אשר מתחלה צריכים לבחון את נוסח השדור ע"י ועד של איזה אנשים מתאימים לזה.

ה) בהנוגע להפצת דא"ח, הנה לדעתי אין זה מתפקידם של אגו"ח וצעירי אגו"ח להושיב בכל המקומות אנשים שלוחים ממרכזם ע"מ לקבל פרס ולעורר את האנשים המקומיים - בתמידות, אלא העיקר הוא - ההשתדלות למצוא בכל מקום ומקום איש (או ועד) שיקבל על עצמו הנהלת העבודה השייכת במקום זה, וכן לימוד חסידות ברבים וכו'. ורק במקום יוצא מן הכלל לגמרי, יש לשכור אנשים שיסעו ממקום אחד למקום שני, רצוא ושוב, ולפעול שם מתאים לתכנית פעולות אגו"ח (מלבד שלא יספיקו אמצעים לסדר העבודה הא', שלכן מוכרח לאחוז בסדר עבודה הב', אלא שגם טובת הענין דורשת שהפועל על אתר יהי' מי מתושבי המקום, ורק לפעמים, רחוקים או קרובים, יבוא ג"כ אורח או מעורר ממקום אחר).

ו) במענה על השאלה אם להדפיס, במכ"ע או ביולעטין וכיו"ב, איזה רשימות ומכתבים מכ"ק מו"ח אדמו"ר שלא נדפסו עד עתה, הנה זה יכניס בלבול וגם אי דייקנות בההוצאה לאור של מאמרי ושיחות וכו' של כ"ק מו"ח אדמו"ר, ולכן על פי הוראתו נתרכז זה בכאן, כיון שבפה אפשר לבדוק יותר בדיוק את ההעתקות ולהשוות להנמצא במקומות אחרים וכו' ולכן יש לחשוב רק ע"ד ענינים כאלו שכבר נדפסו, וגם בזה לשאול מקודם, כיון שגם בנדפסים נמצאים בהם ענינים שהיתה בהם משנה אחרונה, אף שמשנה ראשונה לא זזה ממקומה.

ז) אם תיקון המקוה בחיפה הוא בערך ק'-ר' ל"י על חשבונם אולי כדאי לעשות זה, אף שבכלל צ"ע שבעיר כחיפה זקוקים לעזרתם?!...

בברכת כוח"ט