Letter # 1843

י"ג אלול, תשי -

1843 - נכון הוא מה שכותבת שבענין כזה צריך להיות קיים גם רגש חיובי מסויים ולא רק חשבון על פי השכל

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ג אלול, תשי"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה מג' אלול, נעם לי לקרא במכתבה מה שכותבת שהכירה כמה מעלות בהאישיות שלו ומתאים למה שרוצה למצוא בבחור שתנשא לו, וגם מקוה שאולי ישנם בו עוד מעלות שעדיין לא נגלו לפני'.

נכון הוא מה שכותבת שבענין כזה צריך להיות קיים גם רגש חיובי מסויים ולא רק חשבון על פי השכל, ומובן הוא גם כן שהרי בונים בית שלם בנין עדי עד, שצריך להיות הבית אחיד בכל הענינים ולא רק בעניני שכל, אבל לאידך גיסא, לא בכל פעם בנקל לברר איפוא מסתיים שקול הדבר הבא מצד השכל ומתחיל שקול הדבר הבא מצד הרגש, כי לפעמים רבות, אף שנדמה שאין זה אלא ענין שבשכל, הרי באמת יש כאן חלק גדול ואולי גם חלק המכריע של הרגש, ותקותי אשר אחר שתפגש אתו עוד פעמים תוכל לברר זה בעצמה, שלא רק שכל בדבר אלא גם רגש.

בהתאם להנ"ל הנה אם ברור הדבר שלעת עתה אין כל רגש בדבר, הרי כנראה שעוד מוקדמת ההחלטה בזה, אבל אם גם הרגש משתתף בזה, הרי יה"ר מהשי"ת שיהי' בהצלחה ובשעה טובה ומוצלחת.

בטח תעלה בחשבון ג"כ, שאחרי משך זמן קצר לפי ערך, יסע הנ"ל להוריו שי' אשר לכן אין כדאי להמשיך את הענין אם אין נחיצות בדבר.

בכל אופן בטח תענה לי על מכתבי זה, ויה"ר אשר השי"ת ינחנה בדרך המובילה להצלחתה ואשרה בגשמיות וברוחניות.