Letter # 1844

י"ג אלול, ה'תשי"ב - מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן יאלעס

1844 - בטוח הנני שישתדל להביא הדבר לידי פועל ממש, היינו שיכתב ויחתם הטשעק, ויפה שעה אחת קודם

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ג אלול, ה'תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ בנשק"ע וכו' מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן [יאלעס]

שלום וברכה!

מוסג"פ כבקשתו מאז הקונטרס לח"י אלול הבע"ל, וכן קטע השיחה שבת מברכים חודש אלול הוא חודש הרחמים, אשר בטח יענין את כת"ר וגם בנוגע לפועל.

מאשר הנני בזה גם כן קבלת שני מכתביו, ומה שהעיר שלפעמים כתוב בנוגע להלב לשון זכר ולפעמים לשון נקבה, הנה ידוע הכלל דכל דבר שאין בו רוח חיים זכרהו ונקבהו (תשובת דונש על רס"ג סימן ק"נ) ואין הזמן גרמא להאריך בזה ועוד חזון למועד.

בנועם קבלתי הפ"ש ממנו מהנוסעים ושמחתי מספורם מהשתתפות כת"ר בהבאת הדבר לידי פועל, ונשען על מאמרז"ל המצוה נקראת על שם גומרה (תנחומא עקב הובא בפירש"י), בטוח הנני שישתדל להביא הדבר לידי פועל ממש, היינו שיכתב ויחתם הטשעק, ויפה שעה אחת קודם, ובפרט בחודש הרחמים. ויעוין באגה"ק סימן כ"א וזריזותי' דאברהם אבינו ע"ה היא העומדת לעד וכו' ע"ש, והשייכות לכהנים בפרט מובנת ממש"כ בלקו"ת סוף פ' קרח.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לכת"ר וע"י להנדיב שליט"א. המחכה לבשורה טובה.