Letter # 1842

י"ג אלול, תשי"ב -

1842 - הנה לפלא גדול הוא דבריו אלו, והאומנם שכח במשך זמן קצר לפ"ע, את מצבו בו הי' כשנה לפני זה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ג אלול, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק תצא, בו כותב... שאינו יכול לסבול כ"כ יסורים שעברו עליו וכו' וכו'.

הנה לפלא גדול הוא דבריו אלו, והאומנם שכח במשך זמן קצר לפ"ע, את מצבו בו הי' כשנה לפני זה ואח"כ, הן בנוגע להסיבות וכו' וכן בנוגע לבריאות וכו' וכו'. ואף שבנוגע להקב"ה הכל יכול, הרי יש בידו לתת כמה פעמים ככה, ולכל איש ישראל יש מקום לקוות לזה, כיון שכל ישראל בני מלכים הם, והאריכות בזה אך למותר, וכידוע הק"ו המובא בדא"ח אשר נבוכדנצר בשביל ג' פסיעות כו' ניתנה לו מלוכה לג' דורות, הרי עאכו"כ אז א אידן קען מען זיך ניט אויסצאלן - אבל ביחד עם זה אין לשכוח ח"ו על הנסים ונפלאות שנעשים לכאו"א מאתנו, וגם הוא בכלל, והאריכות בזה בטח אך למותר.

בטח יבלה באה"ק ת"ו זמן המתאים, ויתבונן באפשריות ההעתקה לשם בשבילו ובשביל ב"ב שיחיו. ויה"ר מהשי"ת שינחנו בדרך הצלחה, לפניו ולפני ב"ב שי', בגשמיות וברוחניות.

בברכת כתיבה וחתימה טובה