Letter # 1841

י"ג אלול, תשי"ב - הנהלת הישיבה בכפר חב"ד

1841 - וביותר גדלה שמחתי מסיום מכתבם, אשר בזמן האחרון הרבה השי"ת את גבולם בתלמידים

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ג אלול, תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת הישיבה בכפר חב"ד אשר באה"ק ת"ו, ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם, בו מודיעים אשר ביום הבהיר יום ח"י אלול, יום הולדת כ"ק מורנו הבעש"ט מייסד תורת החסידות הכללית, ויום הולדת כ"ק רבינו אדמו"ר הזקן מייסד תורת החסידות חב"ד, מתכוננים לערוך חנוכת בנין הישיבה בכפר חב"ד, וביותר גדלה שמחתי מסיום מכתבם, אשר בזמן האחרון הרבה השי"ת את גבולם בתלמידים אשר בטח שהריבוי בכמות יגרום ג"כ להריבוי באיכות, וכידוע מרז"ל אלף נכנסים למקרא יוצאים מהם מאה למשנה, וממאה למשנה עשרה לתלמוד ומעשרה לתלמוד אחד יוצא להוראה, ובפרט בישיבתם שהיא מיסודו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר בה מתאחדים תורת הנגלה ותורת הנסתר היא תורת החסידות שני אור, הרי זהו ג"כ התאחדות האלף שנכנסים למקרא, מקרא בעשי', היינו שנשפל עד העשי', וכמו בפירוש הפשוט הרי מקרא הם ענינים פשוטים והאחד להוראה תכלית השלימות לכווין האמת לאמיתתו אשר על זה נאמר שהוי' עמו, שהלכה כמותו בכל מקום, הוי', הי' הוה ויהי' כאחד שהוא למעלה מהטבע והגבלתה ונמשך דוקא בטבע, הלכה בענינים גשמיים היינו התאחדות עשי' שבתורה עם אצילות שבתורה, מקרא וקבלה, וכמובן כ"ז מלקו"ת לג' פרשיות בתחלתו דף ג' ע"א.

ויהי רצון מהשי"ת להשפיע הצלחה בהישיבה בתלמידי' והנהלתה להיות מוחם ולבם זכים אלף פעמים ככה להבין ולהשיג בתורת הנגלה והחסידות ולשמש מאור להשפיע אור תורה ומאור שבתורה בכל הסביבה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה להנהלת הישיבה ותלמידי' וכל המשתתפים בהועידה הם וכל בני ביתם שיחיו, וע"י הפצת המעיינות חוצה נזכה כולנו יחד להגאולה השלימה ע"י משיח צדקנו בב"א,

בברכה.