Letter # 1840

י"ג אלול, תשי"ב - הנהלת ישיבת תומכי תמימים בלוד ה' עליהם יחיו

1840 - ואם יהי' אצלם מסודר הענין כדבעי, אזי יש תקוה שיהי' להם דין קדימה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ג אלול, תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים בלוד ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכ' מי"ג וכ"ב מנ"א, וכפי הידיעה שקבלתי זה עתה מפריז, הנה דברו שם עם מר ד"ר שפירא, והוא אמר שכבר דיבר עם מר פסמן בנוגע לבי"ס למלאכה, ויעורר עתה עוד הפעם (כנראה אשר מר פסמן הי' בחו"ל ושם התראה עמו). והנה כפי הנראה יתעסק הדזוינט בבי"ס למלאכה בשבילם ובשביל... ואם יהי' אצלם מסודר הענין כדבעי, אזי יש תקוה שיהי' להם דין קדימה. כפי הנראה אין להדזוינט תקציב כ"כ גדול ליתן את כל האמצעים הדרושים בשביל בי"ס למלאכה ולכן יתנו קמעא קמעא ומי שיישר בעיניהם יותר, הרי בטח יזכה קודם, ולבשו"ט אחכה.

ב) מה שכתבתי שיש לשמור על ציור הישיבה שלהם, לדעת שהיא ישיבה ולא תלמוד תורה, הנה מה שעורר אותי לחשש זה הוא: א) שנראה בהגליונות שנתוספו בזמן האחרון, שגיל התלמידים הוא צעיר ביותר. ב) מה ששמעתי שיש סברא להכניס את הת"ת דאהלי"י תחת הנהלתם, ולכן הודעתי את דעתי בזה, שאפילו בשנים כתקונם ובפרט שמביטים אחריהם בשבעה עינים, יש להזהר שלא לתת פתחון פה לאמר שענין הת"ת שלהם הוא העיקר ולימוד גפ"ת הוא המעט בכמות, ובמילא זה ראי' ג"כ על האיכות וד"ל. בטח צודקים הם בטענותם שבנקל יותר להשפיע על כמה סוגים ילדים אם יתחילו לחנכם בחינוך הרצוי בגיל רך, אבל תמיד הי' חילוק בין הראוי והאפשר ובמילא גם במצב זה יש להתחשב עם זה. פשיטא שאין כוונתי שיפטרו ח"ו את התלמידים שכבר נתקבלו, ואפילו על להבא אין דעתי שאין לקבל כלל תלמידים קטנים, אלא אך גדולים, וכוונתי היא רק זה, שהריבוי באיכות ואפי' הריבוי בכמות צ"ל בתלמידים כאלו שיעידו שזו ישיבה, ופרטים בזה ה"ז תלוי בהתנאים על אתר, ובמילא עליהם להחליט בכל פעם ופעם בזה, והשי"ת יצליחם שיכוונו אל הכוונה שבד"מ תהי' בזה הצלחה למעלה מדרך הטבע.

ג) בהזדמנות זו הנני להדגיש עוד הפעם את גודל הענין מה שמתעסקים בילדי תימן, והתועליות שבזה אין לשער מראש.

ד) ימים אלו בטח יעלו לאה"ק ת"ו - ע"מ לחזור - העסקן מר יצחק אלמליח מקסבלנקה עם הרב טול[י]דנ[ו] דמכנז ועוד, הנ"ל הם חרדים ביותר ומתעסקים לטובת מוסדות אהלי"י אשר במרוקה... בטח יראו לו את המוסד שלהם, וכדאי לכבדם ומרז"ל מצוה לפרסם עושי מצוה, ובטח יתייעצו בזה עם אגודת חב"ד, למען יהי' הדבר מסודר בענין שיביא תועלת היותר גדולה.

ה) בטח ישנם כבר אצלם המשך בנוגע לבנין הצריף על הגג, ונהניתי לראות במכתבם שנרגש התחלה לרחבות - ברייטקייט - שנוסף על הנ"ל בקשו הלואה על חמרי בנין ג"כ, וכשיגדילו הכלי למטה הרי בודאי ישפיעו כ"פ ככה מלמעלה.

ו) כשיהי' להם חדשות בטח יודיעו ות"ח מראש.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש וכוח"ט.

נ"ב: מוסג"פ קטע מהר"ד דש"ק מברכים אלול, ובטח יפרסמו בין התלמידים באופן המתאים.