Letter # 1839

י"ג אלול, תשי"ב - הנהלת רשת אהלי"י באה"ק ת"ו

1839 - להזהר ממחלוקת ולפירוש בכוונות צדדיות ביותר

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ג אלול, תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת רשת אהלי"י באה"ק ת"ו ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכ' מער"ח ואדר"ח אלול, הנה על חלק משאלותיהם כבר נענו במכתבי הקודם אשר בטח נתקבל [ב]עתו, ויאשרו קבלתו, וכן יענו על השאלות אשר בו.

ב) בנוגע למ"ש בענין הרשום שלהם בלוד, הנה כיון שמוסיפים במכ' שזה רק עתה שנסגר ביה"ס של זרם אגו"י שהיו בו קל"ה תלמיד, הנה יש להזהר ביותר שלא יוציאו קול, שהם האשמים בדבר, אם אפי' אין כל יסוד לזה, ובפרט אם יש איזה יסוד לחשש זה, ומה שהציעו להם שינהלו הלימודים בלי פרסומות, הנה איני מבין מה יהי' בהחזקת הת"ת שם, אם יתנו להם עכ"פ באופן בלתי רשמי האמצעים הדרושים וגם אז, הרי כיון שזהו באופן בלתי רשמי, הרי מי יודע אם יהי' אומר וגם עושה אם לאו, והרי פשיטא שבאם יתחילו בדבר, יהיו מוכרחים להמשיך בזה ואין כאן מקום להתנצלות שפלוני חזק בדבורו, וכיון שת"ת זו דורשת אמצעים גדולים ביותר, הרי יש לעשות חשבון, שבאמצעים כאלו אפשר לפעול גדולות יותר במקום אחר.

ג) בהתאם להנ"ל וכן בנוגע לשיטתי בכל מכתביי להנהלת הרשת, להזהר ממחלוקת ולפירוש בכוונות צדדיות ביותר, ה"ז מובן ג"כ היחס שלי להישיבה במירון, כי נוסף ע"ז שישיבה בכלל אינה שייכת להרשת - ואולי כוונתם ג"כ לא בהרשת אלא בכלל במוסדות חב"ד -, אבל כיון שעד עתה היתה שייכת - כפי מכ' - להמזרחי, ואם גם עתה אומר שימסרוה ברצון, הרי אי אפשר לדעת מה יולד יום מחר, וקרוב לומר שאם יראו שהדבר מצליח, יבואו בדרישה טענות ותרעומות וכו', וכבר הי' כזה שמתחלה אמרו שלא יקפידו ואח"כ כשהי' קרוב לפועל או גם אח"כ שנגמר הדבר בפועל, הרעישו והרעימו, מובן מעצמו שאם אפשר לעודד את המנהלים דהישיבה שישתדלו בהתפתחותה, הרי גדול ענין ת"ת ביותר, אבל לא לקחת הישיבה על שכמם, ובפרט שכנראה עושים בשבילם פרסומות שהולכים לכבוש את כל הארץ וחינוכה, וידוע מרז"ל צלולה היתה החבית וכו'

ד) ואם כנ"ל ששאלתם היתה לא בשביל הרשת או בשביל איזה ישיבה מישיבותינו, בבקשה למסור להאנשים השייכים לזה את חוו"ד בזה.

ה) בשאלתם אם הת"ת דכפר חב"ד יהווה חלק מהרשת, הנה איני מבין למה זה לעשות שינויים, כיון שעד עתה היתה ביחד עם הישיבה של הכפר וכן ג"כ על הגליונות שלהם, היינו שכבר נתפרסם שזוהי ישיבה ות"ת ביחד, אין להוציא הדבר מחזקתו, וכן הוא בנוגע להת"ת דלוד שהיתה עד עתה מעין מכינה לישיבת לוד כמדומה.

ו) נהניתי במאד מה שהפעם באו כולם עה"ח שרצוני לפרש בזה, שזה ראי' ומופת ששורה השלום ביניהם ובטח יקוים מרז"ל שזה כלי מחזיק ברכה, ברכתו של הקב["ה] הקשורה עם ההצלחה למעלה מדרך הטבע.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש וכוח"ט.