Letter # 1838

י"ב אלול, ה'תשי"ב

1838 - ובפרט נשיאי הדור, אתפשטותא דמשה בכל דרא, שעליו נאמר אנכי עומד בין ה' וביניכם

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ב אלול, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מט"ז מנ"א, בו כותב אשר מתכונן להוציא לאור הדפוס ספר... ומצרף מאמרים שאמר בהספידו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע וביום מלאות שלשים יום להסתלקותו, ומבקש הסכמה ממני.

והנה אין זה מהמקצוע שלי וממנהגי ליתן הסכמות על ספרים, ובפרט ספרי דרוש.

ואמרתי זה מכבר, אשר מחד גיסא אין משיבין על הדרוש, היינו שבהלכה הלא הכל צריכים לכוון לפסק דין האמת לאמיתו, משא"כ בדרוש, אבל לאידך גיסא כיון שבהלכה נוגע רק הפס"ד בפועל, הרי אין נוגע כ"כ אם היתה יראתו קודמת לחכמתו, וכמבואר באיזהו מקומן, שבזמן הגלות ובפרט בעקבתא דמשיחא אפשר שיארע בלימוד תורה שלא לשמה שבכ"ז מכוון הדין לאמתתו (משא"כ בזמן הבית וסמוך לו שההוכחה שהלכה כמותו הוא דוקא מפני שהוי' עמו, הי' הוה ויהי' כאחד, שהוא למעלה מהטבע, משא"כ שם אלקים בגימ' הטבע. ולכן מצד זה אפשר להיות אלו ואלו דברי אלקים חיים), לא כן בענין הדרוש, שכיון שהפעולה בזה היא התעוררות ליראת הוי' אלקינו, הרי הפועל יוצא מכל דרוש צריך להיות מתאים לזה.

ולהעיר משו"ע רבנו הזקן או"ח סימן תכ"ט סוס"ד: ועכשיו כו' דורשין באגדה מענינו של יום. ועיי"ש ג"כ סימן תקכ"ט קונטרס אחרון. וידוע מאמר הספרי רצונך שתכיר את מי שאמר והי' העולם למוד אגדה.

ובמה שכותב בתוכן מאמריו אדות כ"ק מו"ח אדמו"ר, הנה יישר חילו על הדיוק וסבבו בשוק הסופדים, כי צדיקים דומים לבוראם, ובפרט נשיאי הדור, אתפשטותא דמשה בכל דרא, שעליו נאמר אנכי עומד בין ה' וביניכם, הנה כמו שהקב"ה הרי תכלית הידיעה שלא נדעך, וביחד עם זה שם שמים שגור בפי כל (ומבואר בתו"א פ' וירא יד, ע"ב, וז"ל: ולכן אפילו תינוקות יודעים שיש שם אל-ה מצוי כו', עיי"ש, שזהו דוקא במאור), ומעין זה הוא גם בצדיקים ונשיאי הדור, שאי אפשר להגיע עד תכליתם וביחד עם זה, אפי' תינוקות יודעים כו'.

כבקשתו, כשהייתי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הזכרתיו ואת ב"ב שי' להמצטרך להם, ככתוב במכתבו. והשי"ת יזכה את כל אחד ואחד מאתנו לבשר אך בשורות טובות תמיד כל הימים.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

מוסג"פ ד' מאמריו.

מוסג"פ ר"ד דש"ק מברכים.