Letter # 1837

י"ב אלול, ה'תשי"ב - מוהר"ש שי' מטסוב

1837 - צריך גם כאן לדעת המתרחש, הן ענינים של שמחה הן ח"ו להיפך, כי לפעמים נוגע הדבר לפועל

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ב אלול, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מוהר"ש שי' [מטסוב]

שלום וברכה!

נתקבלו י"א הספרים ששלח, כפי הרשימה, ות"ח עבור הטרחה שבזה.

נזדמנה לפני ידיעה בעתון על דבר פטירת רב אחד, הרב... ולא ידוע לי אם הידיעה מתיחסת להרב ד... ויתן השי"ת להודיע ולהוודע אך בשורות טובות, אבל בכל אופן צריך גם כאן לדעת המתרחש, הן ענינים של שמחה הן ח"ו להיפך, כי לפעמים נוגע הדבר לפועל.

נתקבלו מכתביו מכ"ה תמוז, יו"ד, י"ב, כ"ו, כ"ט מנ"א, ח' אלול, בצירוף החשבונות עבור חודש יוני, יולי. והנני מחכה לקבל ידיעות נוספות אשר ענין השקו"ט עם הדזוינט נסתדר על הצהיו"ט, ובטח יודיע בהקדם.

בנוגע שאלתו אם יש אצלי הס' כנפי יונה לר' מנחם עזרי', הנה אינו אצלי.

משנה תודה על העבר בשילוח הספרים ע"ע, ובטח גם להבא ישתדל בזה (כשיביאו הסידור תפלה מבית הכורך, בטח ישלח ג"כ). ובעיקר ס' קבלה ופס"ד.

קטע הר"ד המוסג"פ - כדאי להדפיסו ולהפיצו אם הזמן מספיק.

בודאי בנו שי' כבר חזר לאיתנו.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לו ולכב"ב שיחיו,