Letter # 1836

יו"ד אלול, תשי"ב

1836 - דעם ענין פון מרה שחורה הנה יש להשתמש בו בהתמדה בת"ת, אבל כלל וכלל לא בנוגע לעסקנות צבורית

Previous
0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

Next

ב"ה, יו"ד אלול, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ומה שמתאונן על המצב בהישיבה דמחנו, הנה כבר כתבתי לו כמה פעמים וכן אמרתי לו בע"פ, אז דעם ענין פון מרה שחורה הנה יש להשתמש בו בהתמדה בת"ת, אבל כלל וכלל לא בנוגע לעסקנות צבורית כי זהו מבלבל הן לבעל המרה שחורה והן להעוזרים אתו והעובדים ביחד, ובלי ספק אשר כיון ששלחו כ"ק מו"ח אדמו"ר... הרי כח המשלח עמו, ולו יהי כדבריו שאין זה מקום קל כ"כ, הרי בטח גם הוא יודה שבערך כחות המשלח אין להתפעל ובפרט שבמחנו הרי רואה הצלחה בהשגחה פרטית בכמה וכמה ענינים והישיבה שאין כדוגמתו במקומות אחרים, ומה שיש כו"כ פרטים שעדיין לא נתקנו, הרי לשתי סיבות אפשריות בדבר, א) כי הסדר דקדושה הוא לאט לאט אגרשנו, ב) שאולי עוד לא זכו העובדים בהישיבה והמנהלים - זכו מל' זיכוך ובירור - ובמילא קלקלו הצנורות לשעה קלה, ובעשיית תשובה כפשוטה, היינו לשמור השיעורים בחומש תהלים ותניא, טבילת עזרא וכיו"ב במילא יישרו ויפתחו הצנורות ותבוא ההצלחה במילואה...

המחכה לבשו"ט וחותם בברכת כתיבה וחתימה טובה.