Letter # 1824

ז' אלול, תשי"ב - מוה"ר מרדכי שי' הכהן פרלוב

1824 - נהניתי במאד במה שמתקנים את המקוה במחנם הט' ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ז' אלול, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר מרדכי שי' הכהן [פרלוב]

שלום וברכה!

... ב) נהניתי במאד במה שמתקנים את המקוה במחנם הט' ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע, וכבר כתב[ת]י ג"כ יישר כח להאברך מר... על עזרתו בזה, ואין כדאי להמשיך את הענין יותר מהמוכרח כי כיון שהסכימו לעשות ע"פ הוראתו, צריכים אויסניצען די גוטע שטימונג.

ג) בענין ההידורים נוספים ששואל עליהם, הנה בזמן האחרון העירוני ע"ז שבאותם הקאפלעס שמרצפים בהם את כותלי המקוה והרצפה, ישנם שני מינים, א) שיש להם בית קבול מאחוריהם. והב) בלתי בית קבול, אף שהם קטנים ביותר, והנה אף שעד עתה לא ראיתי מי שיקפיד בזה, כיון שנעשו לבנין, הרי כיון שהעירו אותי שי"א שהב"ק משמש קבול להצעמענט (אשר עי"ז יהיו הקאפלען נאחזים בטוב יותר), הרי אם אפשר בקל כדאי להשיג הקאפלען הקטנים שאין להם בית קבול.

ד) מה שכותב במכתבו, שאינו מניח להרוס המקוה הישנה עד שתוגמר המקוה החדשה, הנה לכאורה כדאי הי' להשתדל שגם המקוה הישנה תהי' כשרה בהידור, והתועלת שבזה שיהיו שתי מקואות כשרות בעיר. והשי"ת יזכנו אשר ע"י האתעדל"ת בהוספת טהרה בעולם נזכה בקרוב ממש למילוי היעוד וזרקתי עליכם מים טהורים כי מקוה ישראל ה'.

ה) בטח כבר קבל הפ"ש ממר ציפעל שי' ואתענין לדעת באיזה אופן מסרו, בהיותו כאן דברתי אתו בנוגע לעניני החנוך ובנין המקוה בקהלתם, וכן אמרתי לו במענה על שאלתו, שלדעתי כל זמן שיש תקוה לשפור מצב היהדות במחנם מבלי לצאת במחלוקת וקהלה נפרדת, צריך להתרחק מזה ככל האפשרי.

ו) בקשתי את מר ציפעל שי' שבבואו חזרה למחנם ימסור פ"ש בשמי לאנ"ש (וכידוע מכ"ק מו"ח אדמור, שאנ"ש הם כל יהודי שומר תומ"צ וידוע ג"כ מרז"ל בפי' הכתוב (מכות כד, א) עושה אלה לא ימוט לעולם, שאפילו דבר אחד), ומהנכון הי' לזרז את הנ"ל שיעשה מעין אסיפה או התועדות למסור הפ"ש ממני, ובמילא יוכל לשמש זה מעין הקדמה שבאותו מעמד ימשיכו (אריינציהען) את עוד מי מהנאספים לעסקנות הצבורית ובפרט בענין המקוה שאודותה דברתי עם הנ"ל ביחוד והבטיחני שיעשה בזה כפי יכולתו.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לו ולזוגתו ולכל יו"ח שיחיו.