Enjoying this page?

1804 - להשפיע בהתלמידים רוח תורה ויראת שמים שיהיו יהודים מיט א חסידישן אויסזעהן


כ"ח מנ"א, תשי"ב

ב"ה, כ"ח מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

נהניתי לקבל הידיעה, שנתקבל להתלמוד תורה לזמן הבא, והשי"ת יעזרהו שיצליח להשפיע בהתלמידים רוח תורה ויראת שמים שיהיו יהודים מיט א חסידישן אויסזעהן, ולא יפחד איך יכולים לפעול זאת, כי מאז שבא כ"ק מו"ח אדמו"ר למדינה זו, הנה הראה, שתלוי זה בהמעורר והמשפיע, ואם עובדים בזה כדרוש, הנה גם במדינה זו יכולים לראות זאת גם בעיני בשר...