Letter # 1803

כ"ח מנ"א, תשי"ב

1803 -להתאים את זה למה שרצו לומר הבעלי מדע דגעאלאגיע תכונה וכו', הנה אי אפשר לקבל פשט זה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ח מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מיו"ד מנ"א אשר שמח הוא בהענינים אשר בהם נגעתי במכתבי, [1662] וכותב אני בדיוק נגעתי, כי קשה בכתב לפרט את הדברים כדי הצורך ובפרט באי ידעי על נכון את נטיותיו והחוש שלו, וכמ"ש בהקדמת ספר התניא בענין המעלה אשר יש בדברים שבעל פה על דברים שבכתב, שהקורא קורא לפי דרכו ודעתו ולפי השגת ותפיסת שכלו וכו' כי אין כל השכלים והדעות שוות וכו'.

ובמה ששואל אם אפשר לפרש הזמן דששת ימי בראשית שכל "יום" הכוונה היא לתקופה של כמה וכמה שנים, אשר במילא אפשר יהי' להתאים את זה למה שרצו לומר הבעלי מדע דגעאלאגיע תכונה וכו',

הנה אי אפשר לקבל פשט זה (אף שאחדים מחוקרי ישראל במחילת כבודם טעו בזה), כי בזה תלוי ענין השבת, כי אחד משני הטעמים בשמירת השבת הוא, כי ששת ימים עשה וכו' וביום השביעי שבת וינפש, וזהו ראי' הפשוטה נוסף על כמה ראיות והוכחות שיש ע"ז בתורת הנגלה והנסתר אשר ששת ימים אלו הם כפשוטו ממש, וכמו שכותבים אנו בשטרות בשנה זו שנת ה' אלפים ושבע מאות ושתים עשרה לבריאת עולם, ואל יגרום לו זה כל בלבול, כי בעלי המדע גופא סותרים איש לרעהו מן הקצה אל הקצה וכו' בחשבון זה*.

נהניתי במאד, ממה שנודעתי מהרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר מרדכי הכהן שי' פערלאוו, אשר מסייע בידו בענין בנין המקוה שתהי' מתאמת בהידור לדעת תורתינו הקדושה, ויה"ר מהשי"ת אשר השתדלותו להמשיך טהרה בעולם, שזהו אחד מיסודי קיום משפחות עם ישראל (עפ"י המבואר בתוספת יום טוב בסוף מס' יומא, זהו ג"כ מקרב קץ הגאולה), שזה ימשיך לו הצלחה וברכה בעניניו ובפרט במציאת זיווג המתאים לפניו בגשמיות וברוחניות גם יחד בקרוב.

מוסג"פ קטע ממה שנדבר בש"ק מברכים חדש אלול, ואשר בטח יפרסמו באופן המתאים בין מכיריו, איני יודע כשרונו בהעתקה, אבל אם יכול להשתדל בעצמו או ע"י אחרים להעתיק קטעים כאלו באיטלקית, הייתי נהנה אם היו מדפיסים את זה, ומה טוב שישלח לי העתקה (כיון שמכיר אני קצת בלשון זה) קודם ההדפסה.

בברכת הצלחה בגשמיות וברוחניות.