Letter # 1802

כ"ח מנ"א, תשי"ב - מוה"ר סעדי' שי' ליברוב

1802 - ולפלא שאין מזרזין זא"ז כדבעי למהוי מתאים לדרישת הענין

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ח מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר סעדי' שי' [ליברוב] שד"ר

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מכ' וכ"א מנ"א ורשימת הנפנה [מעמד] ומשותף מח' תמוז, וכן נתקבל הודעת המשרד שקבלו ממנו, ובל"נ כשאהי' על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אקרא את הרשימה.

מצטער אני על שנמשך הענין של רשיון שלו [להגירתו למרוקו] זה זמן רב ביותר, ולפלא שאין מזרזין זא"ז כדבעי למהוי מתאים לדרישת הענין ובפרט שגם הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרבא"ג [בנימין אליהו גורודצקי] שי' נמצא עתה במחנם, וידועים לו הדרכים בזה, ואין צועקין על העבר, ולא באתי אלא להעירו בנוגע להבא, ויה"ר שתהי' כל העכבה לטובה ועת לכל חפץ, ובכ"א תהי' הצלחה בגו"ר הן בענינים הכללים והן בענינים הפרטים.

נשלח בפ"ע העתק קטע הר"ד ממה שנדבר בהתועדות רש"ק מברכים אלול, ובודאי יזכה בזה את הרבים.

בברכת הצלחה,