Letter # 1800

כ"ח מנ"א, תשי"ב

1800 - אזי לדעתי יש להתענין בהצעה כזו, כמובן אם מוחזקת (אויסגעהאלטען) ממשקף בסיס מסחרי

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ח מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבם, בו כותבים שמציעים להם לסדר תעשי' של ציצית ע"י מכונה בכפר, וההצעה באה מאחד שיש לו רשיון בזה וכן המכונות הנצרכות, אבל אין לו ולהם ידיעה מהדרכים ואופנים שיש בזה לסדר כדי שיקנו אותם בחו"ל, שזהו עיקר כוונתם - להספיק ציצית לחו"ל.

הנה לדעתי, כיון שדורש הוא שהם ישתתפו בזה בסכום נכון, והעיקר שאין ידוע להם באיזה אופן יוכלו למכור הכמות הגדולה לפ"ע בחו"ל, איני יודע וספק גדול אם ההצעה טובה היא גם ממשקף מסחרי. נוסף ע"ז טעם הרוחני, כי אף שידוע שכ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע התיר - בעת המלחמה הראשונה, בשנת רדע"ת - להשתמש בציציות הנעשות ע"י מכונות נהוגות ע"י ישראל, אבל בטח הי' זה היתר מפני דרישת השעה, כיון שבאו הפליטים מפולין וליטא למדינת רוסיא, אבל כמובן שאין בזה הידור כלל. ובמילא כיון שפרנסה אין משתקפת מזה כ"כ, אלא הוצאת הקול - שבה בשעה שישנם די ציציות הנעשות ביד, בא ליובאוויטש ומכשירה לכתחלה ובפומבי ציציות הנעשות ע"י מכונה - בשביל משכורת פעוטה ביותר שיש בזה. ובמילא אין כדאי הדבר, לא בגשמיות ולא ברוחניות.

לעו"ז, שמעתי שיש מי שהוא מעונין לסדר תעשיית בתים של תפילין וכן כתיבת פרשיות. ואם יש לסדר תעשי' כזו שתהי' מהודרת, ואותיות הכתב יהיו כצורת זו שפסק אדמו"ר הזקן, ובטח יש למצוא באה"ק ת"ו אותם היודעים בזה במסורה סופר מפי סופר, אזי לדעתי יש להתענין בהצעה כזו, כמובן אם מוחזקת (אויסגעהאלטען) ממשקף בסיס מסחרי.

בברכה,