Letter # 1799

כ"ח מנ"א, תשי"ב - מוה"ר ניסן שי' נמנוב

1799 - נחיצות ההשתדלות עמהם שישארו ללמוד בקביעות בהישיבה גם לאחר ימי החופש

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ח מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר ניסן שי' [נמנוב]

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מז' וכ"ד מנ"א, ות"ח על הבשו"ט אשר הלימוד הולך כדבעי והולכים ומתרבים התלמידים שבאו לימי החופש, ולמותר להעירו עוה"פ על נחיצות ההשתדלות עמהם שישארו ללמוד בקביעות בהישיבה גם לאחר ימי החופש.

ב) מוסג"פ שני מכתבים לתלמידי הישיבה, ונשלח בפ"ע קטע מהר"ד של התועדות דש"ק מברכים חדש אלול, ובטח יפרסמו באופן המתאים ובמקומות המתאימים.

ולקראת ההודעה ע"ד יום ההולדת שלו, הנה יה"ר מהשי"ת שיהי' לאריכות ימים ושנים טובות עם כל הפירושים מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף, יצליח להשפיע על תלמידיו וסביבתו, רוח של יראת שמים ויראת חטא ולראות פרי טוב בעמלו תלמידים חסידים יראי שמים ולמדנים, וזה ישמש צנור וכלי נוסף לתוספת ברכה והצלחה בכל הענינים הכללים והפרטים שלו ושל כל ב"ב שיחיו ובפרט לנחת אידישן נחת חסידישן נחת מכל יו"ח שיחיו.

בברכת הצלחה.