Letter # 1798

כ"ח מנ"א, תשי"ב - מוה"ר יהודא ליב שי' פויזנער

1798 - מה טוב שיהי' לימוד החסידות, ואם עדיין לא הגיעו מושפעיו למדריגה זו שלא יראו מפני לימוד כזה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ח מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר יהודא ליב שי' [פויזנער]

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מו' מנ"א, ות"ח על הבשו"ט אשר אצלם הכל שלום וכן מצליח בהשפעתו בקהלתו, ויה"ר שיוסיף בזה וכפסק רז"ל מעלין בקדש, ובטח בהתאם לחדש אלול הממשמש ובא יוסיף בהשיעורים שלומד איזה לימוד דיראת שמים*, ומה טוב שיהי' לימוד החסידות, ואם עדיין לא הגיעו מושפעיו למדריגה זו שלא יראו מפני לימוד כזה, הרי אין מחויב עכ"פ בזמן הראשון לגלות המקור משם נובעים דבריו, ובלבד שידעו הענינים אשר אז סו"ס יפעול עליהם.

בטח יש אצלו הר"ד דאשתקד בענין עיר מקלט, אשר, אנה לידו ושמתי לך ר"ת אלו"ל, ומוסג"פ העתק הר"ד דש"ק מברכים אלול דשנה זו אשר בטח יפרסם תוכנו באופן המתאים.

בברכה.

לאח"ז: להעיר מברכ"י סתקפ"א הובא באלף למטה סקט"ו