Letter # 1797

כ"ז מנ"א, תשי"ב

1797 - אשר רצונו הטוב לבוא לכאן על ימים נוראים הבע"ל וגם זוגתו תחי' מסכמת על זה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ז מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - אשר רצונו הטוב לבוא לכאן על ימים נוראים הבע"ל וגם זוגתו תחי' מסכמת על זה וכמו שהי' אשתקד,

הנה לדעתי נכון הדבר, אלא שכבר בא העת שימצא מי על אתר אשר עכ"פ במקצת ידבר דברי התעוררות במשך ימים הנוראים הבע"ל ובכל עשי"ת, בביהכ"נ שונים ב...

וידוע המובא בכ"מ בדא"ח ומובן ג"כ בשכל אנושי בפשטות, אז א גוטער בר פועל און א גוטער מלמד איז דער שלמד את התלמיד ואת הנפעל שיכלו להיות פועלים בעצמם וילמדו בעצמם, וכן הי' מהראוי שישמח את זוגתו תחי' באופן המתאים, כיון שהוא יסע לכאן על משך זמן הנ"ל והיא תשאר שם...