Letter # 1794

כ"ז מנ"א, תשי"ב - מוה"ר חיים הלל שי' - - אזימוב

1794 -אין מסתפקים במילוי תפקידם בתור מלמדים אלא שאחזו בהעיקר ובפנימית הדבר תכלית הלימוד שהוא לקרב את

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ז מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר חיים הלל שי' [אזימוב]

שלום וברכה!

...נהניתי במאד ממ"ש במכתבו אודות ההשתדלות למול את הילדים מתלמידיהם, שמסיבות שונות לא נמולו עד עתה, אשר נוסף על גודל הענין להכניס איש הישראלי בבריתו של אאע"ה, וגדולה מילה שנכרתו עלי' י"ג בריתות, ומילה היא ר"ת מי יעלה לנו השמימה וסופי תיבות השם הוי', הנה נוסף ע"ז שמחתי במאד במה שאין מסתפקים במילוי תפקידם בתור מלמדים אלא שאחזו בהעיקר ובפנימית הדבר תכלית הלימוד שהוא לקרב את לבן של בני ישראל לאביהם שבשמים, ויה"ר מהשי"ת שתהי' הצלחה בעבודתם זו למעלה מן הטבע, ויפעלו בתלמידיהם ותלמידותיהם, ועל ידם ג"כ בית הוריהם להאירם בנר מצוה ותורה אור...

בברכת הצלחה בענינים הכללים והפרטים שלו ושל כב"ב שיחיו.