Letter # 1789

כ"ה מנ"א, תשי"ב - מוה"ר אליעזר שי' [קרסיק]

1789 - ת"ח על הבשו"ט שהתחיל בבחינת התלמידים של ישיבת לוד

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ה מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר אליעזר שי' [קרסיק]

שלום וברכה!

... ת"ח על הבשו"ט שהתחיל בבחינת התלמידים של ישיבת לוד, ובטח יוכל לגמור הבחינה בתחלת חדש אלול. והנני להציע בזה, שאולי אפשר שהוא או מי שהוא שימצא מתאים לזה יבחון ג"כ את תלמידי ישיבת תורת אמת, הן הבחורים והן האברכים. ואם דעתו שצריך אני לכתוב מכאן עד"ז, יודיעני ביחד עם מהות האיש המוצע לבחינה - באופן שלא יפחיתו עי"ז את מהותם של הרמי"ם בתורת אמת)...

בברכה - המחכה לבשו"ט,