Letter # 1790

כ"ו מנ"א, ה'תשי"ב - הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר באה"ק ת"ו

1790 - קשה בריחוק מקום כ"כ להורות בפרטיות ופרטי פרטיות, ובפרט שכנראה גם ממכתבם עלול המצב לכמה שנויי

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ו מנ"א, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר באה"ק ת"ו ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

סו"ס נתקבל מכתבם מי"ב מנ"א, בו כותבים סיכום המצב בענין בתי הספר דאהלי"י באה"ק ת"ו, ושואלים חוות דעתי בנוגע למקומות השונים אשר בהם עשו רישום ויש תקוות לסדר שם בתי ספר.

נוסף על מה שכתבתי במכתבי הקודם, קשה בריחוק מקום כ"כ להורות בפרטיות ופרטי פרטיות, ובפרט שכנראה גם ממכתבם עלול המצב לכמה שנויים. ואבוא בזה רק בהוראה כללית, וכנ"ל בהוספה על האמור במכתבי הקודמים:

א) אין לעשות רעש מכל הענין, ועל דרך מרז"ל שלוחות אחרונות שניתנו בחשאי נתקיימו, וכמו שכתבתי מראש ומתחילה בזה. וחבל אשר כנראה הפריזו על המדה בפירסום, כי זה לא כבר קבלתי העתק המאמר שנדפס באה"ק ת"ו שקוראים לדבר זה "זרם חמישי", וכנראה שהכונה בזה לסכסך ישראל בישראל וד"ל, ואין צועקין על העבר, ועכ"פ להבא יתקנו הענין.

ב) בכלל צריך להתאמץ לסדר האהלי"י באותם המקומות שבטוחים בהתמיכה החוקית, כיון שמצומצמים באמצעים עצמיים.

ג) מובן מעצמו שהאהלי"י שהיו בשנה העברה מוכרחים לקיימם בכל האפשריות, וכמו שכתבתי כבר שאין נוגע כלל וכלל החילוק בין אהלי"י הישנים ואלו שמייסדים בקיץ זה, ובטח מכאן ולהבא יכנסו כלם תחת הנהלה כללית אחת הן הישנים והן החדשים, ובבקשה להודיעני בהקדם עד"ז, כי מצטער אני על אשר נשתמטו במענה על שאלה זו ע"ע.

ד) בנוגע להחובות דאהלי"י הישנים, הנה כמו שכתבתי מכבר, נדבות מר משה שי' מאירזון נתונות בתנאי שיסלקו מהם עכ"פ חלק מסויים מחובות אהל[י"]י הישנים וכן יכניסום על להבא בתקציב הרשת.

ה) לפלא שאין מזכירים מאומה ע"ד העזרה מהפעילים בנתינת צריף, כי לא יאומן אשר בה בשעה שנותנים צריפים למפלגות ישללו עזרתם מענין על-מפלגתי.

ו) מה שכתבתי שלא להשקיע כספים בצריפים ובנינים, הנה כנ"ל אין זה אלא הוראה כללית, אבל אם בדעת כלם יחד יחליטו שמקום פלוני הוא יוצא מן הכלל, הרי אל בינתם אשען, ובלבד שיהי' בכחם להחזיק את המוסד כל זמן המוכרח.

ז) בענין ביקורם אצל מר מרדכי סורקיס, מסיימים שהקשיב למכתבי בדרך ארץ, ואינני יודע כונתם, אם כדאי שאכתוב לו מכאן ביחוד, שאז יש תקוה לתועלת בפועל, או שהנ"ל מוכרח (מצד המפלגה שלו או מצד אלו שיש להם כבר בתי ספר) שלא ירשה לפתוח עוד בית ספר.

ח) בנוגע לשאלתם אם להדפיס נייר עם הפירמא חדשה, הנה בהתאם להנ"ל ע"ד העדר הרעש אין כדאי לחדש עתה ענינים כאלו, כמו שכותבים ג"כ במכתבם שבזמן הראשון אין זה רצוי.

אקוה למכתבם מפורט בנוגע לכל הנ"ל מבשר טוב בפועל.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.