Enjoying this page?

1786 - בזה הנני להכיר לפניהם את העסקן המפורסם וו"ח אי"א וכו' הא' יצחק שי' אלמאליח


כ' מנ"א, ה'תשי"ב - אגודת חסידי חב"ד באה"ק ת"ו

ב"ה, כ' מנ"א, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

אגודת חסידי חב"ד באה"ק ת"ו ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בזה הנני להכיר לפניהם את העסקן המפורסם וו"ח אי"א וכו' הא' יצחק שי' אלמאליח, ספרדי, ממקורו, המתכונן לבקר באה"ק ת"ו בענין חשוב הנוגע לילדי הספרדים העולים מצפון אפריקה לאה"ק ת"ו.

העסקן הנ"ל הוא מחשובי וטובי עסקני הספרדים במרוקו, ומידידינו ותומכי המוסדות אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר שם, אדם נכבד, בעל לב ורגש ומדות טובות, מסור ונתון לחינוך הכשר של ילדי מרוקו וכו'.

ואבקשם לקבל את פניו בספ"י ובכבוד הראוי לפי מזגו ורוחו, ולעזור לו בענין החשוב ביותר הנ"ל ככל האפשר, הן מצדם והן בהכירות בכל מקום שצריך לו.

ות"ח אם יודיעוני מהנעשה בזה.

בברכה,