Letter # 1781

י"ג מנ"א, תשי"ב

1781 - כיון שזהו עצת רופאים מומחים במקצוע זה, נכון הדבר, אלא שכדאי לעשות לאחר ימי הקיץ ולא בימי החום

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ג מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - שכותב עליו יו"ד סיון אבל נתקבל רק היום - בו כותב ע"ד מצב בריאותו ואשר כמה מהרופאים ייעצו לו לעשות נתוח להשבר משני הצדדים, שסובל מזה כמה שנים:

הנה לדעתי כיון שזהו עצת רופאים מומחים במקצוע זה, נכון הדבר, אלא שכדאי לעשות לאחר ימי הקיץ ולא בימי החום,

והשי"ת יוליכהו בדרך הישרה ויזכהו להחדיר בתלמידיו רוח יראת שמים ולהאירם בנר מצוה ותורה אור כפי שהם מוארים בתורת החסידות וזכות אבותיו מסייעתו וכל זה ישמש ג"כ לצנור וכלי נוספים להמשכת וקבלת תוספת ברכת השי"ת בכל המצטרך לו.

בברכה.