Letter # 1782

י"ג מנ"א, תשי"ב

1782 - חזק יהי' בבטחונו שיהי' גביר ולא מופרך הדבר אשר מפאת הבלתי סדרים שאצלו איז ער שוין א גביר

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ג מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי מכתבו מעש"ק, וכנראה שעוד הפעם נפל ברוחו וכו'! ולמה לו להחליש את מעמדו ומצבו על ידי המצאות כמה מיני מחשבות וסברות שלא לטוב ח"ו! זה כמה פעמים עוררתיו עד"ז וכנראה שעדיין לא הגיעו, וכפי הפירוש בלקו"ת פ' שמיני בתחלתה, ניט אנגערירט.

חזק יהי' בבטחונו שיהי' גביר ולא מופרך הדבר אשר מפאת הבלתי סדרים שאצלו איז ער שוין א גביר, והוא אינו יודע עד"ז, ובכל זאת בטח יבוא הדבר בעתו ובזמנו, ובלבד שיקבל עליו תוכן פתגם כ"ק רבינו הזקן ששמענו מכ"ק מו"ח אדמו"ר, אז הקב"ה גיט אידן גשמיות און זיי מאכן פון גשמיות רוחניות, ובנוגע בפרט לנסיעתו זו, הנה לא יסיח דעתו מצד הרוחני שבה, היינו מה שבקשתיו בענין בקור והתועדות חסידותית...

בברכת הצלחה.