Letter # 1780

י"ג מנ"א, תשי"ב

1780 - מהו הטעם שמכריחו לצאת מאה"ק ת"ו לאמריקה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ג מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח תמוז, בו כותב המצב בענין הוויזה האמריקנית שזה איזה שנים ששוקד בזה ובכל פעם ופעם מזדמנים עכובים שונים מצד ניירות ותעודות שונות, ושואל חוות דעתי, אם לחדש את היתר היציאה וכו'.

והנה העיקר חסר במכתבו, והוא, מהו הטעם שמכריחו לצאת מאה"ק ת"ו לאמריקה, ואף שכותב שבשם עליו לעבוד קשה וכו' הרי אמרז"ל אין אדם יודע במה משתכר ובמילא הרי גם במדינה אחרת אי אפשר לדעת מראש אופן ההסתדרות, וכיון שכנראה משתכר די פרנסתו ופרנסת ב"ב שיחיו וכן דר הוא בסביבה שיש בה רוח תורה ורוח של יראת שמים, וגם בנו מתחנך בת"ת של ישיבת תומכי תמימים, ונוסף על זה הרי רואה הוא בהשגחה פרטית כמה עכובים עד עתה בענין השגת הניירות הדרושות לההגירה, הרי לדעתי לעת עתה יסיח דעתו מכל ענין זה, ומובן מעצמו שישתדל בענין שיפור מצבו באה"ק ת"ו גופא, והשי"ת יזכהו שתהי' התיישבותו בהצלחה הן בגשמיות והן ברוחניות.

נהניתי לקרות במכתבו ע"ד הרושם שעשה עליו אופן ההנהגה וההדרכה בישיבת תומכי תמימים בלוד, ובטח כמרז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה, הנה רושם זה נחקק בו ויביא לתוספת טובה במחשבה דבור ומעשה שלו בחיי היום יומי.

בברכה להמצטרך לו ולב"ב שיחיו.

נ"ב: בטח ידוע לו על דבר שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והם בחומש תהלים ותניא, ושומר עליהם.