Letter # 1778

י"ג מנ"א, תשי"ב - מוה"ר בצלאל שי' שד"ר ווילשנסקי

1778 - תכלית הכל הוא שמוכרח להרבות כמות התלמידים, ובהשתדלות מועטה, הרי בודאי יראה כ"ק מו"ח אדמו"ר

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ג מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר בצלאל שי' שד"ר [ווילשנסקי]

שלום וברכה!

... ה) ותכלית הכל הוא שמוכרח להרבות כמות התלמידים, ובהשתדלות מועטה, הרי בודאי יראה כ"ק מו"ח אדמו"ר שתהי' הרבה הצלחה ובריבוי הכמות (גם ע"י המשכת תלמידים משאר הערים דאוסטראליא וסמוכותי') והרי ידוע מרז"ל אלף נכנסים למקרא וכו' אחד ויצא להוראה ועיין בזה בלקו"ת לג' פרשיות (בתחלתו) על מרז"ל זה, שהם בכלל נגד ד' עולמות אבי"ע, ומזה מובן שאחד יוצא להוראה, ה"ז פנימיות התורה.

... ט) חבל אשר אינו כותב פרטים ע"ד ההתועדות די"ב וי"ג תמוז וכן ע"ד ההחלטות שנתקבלו בעת ההתועדות, ובטח ימלא במכתבו הבא.

י) מוסג"פ קונטרס המילואים לרשימות מגילת איכה שהו"ל זה עתה ובטח יזכה בזה את הרבים.

בברכה.