Letter # 1777

י"ג מנ"א, תשי"ב

1777 - חפץ ה' בידם יצליח להמשיך טהרה בעולם שנה נפש ותהי' זה הקדמה והכנה קרובה לגאולת כלל ישראל

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ג מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר ניסן שי' [טלושקין]

שלום וברכה!

שמח אני לצרף בזה המחאה ע"ס תצ"א* דולר (שהוא שוה לערך של ת"ק דולר דקנדה) לבנין המקוה שלהם ושכלולה - שכלולה כוונתי לצאת גם דיעות המהדרין - והבטחתי שיוחרת שם האשה הנפטרת ע"ה ואולי גם שמות יו"ח, וכשיודעו הפרטים בזה, יודיעו מהמזכירות לכת"ר שי'.

ויה"ר מהשי"ת אשר חפץ ה' בידם יצליח להמשיך טהרה בעולם שנה נפש ותהי' זה הקדמה והכנה קרובה לגאולת כלל ישראל גאולה השלימה והאמיתית, וכמרומז בתוי"ט סוף מס' יומא. וה"ה דברי הרמב"ם (בסוף הל' מקואות רמז הטבילה ובהתכלית דביאת המשיח בסוף הל' מלכים).

בכבוד ובפ"ש חבריו הרה"ג העוסקים בצ"צ וכו' ובברכת הצלחה בעבודתם בקדש.