Letter # 1776

י"ג מנ"א, תשי"ב

1776 - הנה בודאי אין לעמוד ע"ז בתוקף, וגם שלא בתוקף ג"כ לא

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ג מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ז תמוז, בו כותב אשר מצד ב"ג תחי' אין מתקבלת ההצעה לעשות החתונה בחדש אלול (ולא עוד אלא שמפחדים (?) מאלול, אבל אינו כותב הטעמים בזה), ושואל חוו"ד אם יעמוד ע"ז בתוקף:

הנה בודאי אין לעמוד ע"ז בתוקף, וגם שלא בתוקף ג"כ לא, כי אף שארז"ל ליכא כתובה דלא רמו בה תיגרא, אבל זה מהענינים שאין להדר בהם, ואפילו בלא הידורים ג"כ לא להשתדל בזה, ובמילא יסכים לדעתם ויתן השי"ת שלאיזה זמן שיגבילו יהי' בשעה טובה ומוצלחת, ובטח יודיע בעוד מועד למתי קבעו הזמן.

נכון הדבר מה שפירש את דברי במכתבי, שלא לאכול ולשתות קודם השינה, שאין הדבר אמור אלא באכו"ש מרובה ואין זה נוגע כלל לטעימה ופשיטא שאין זה ענין של איסור כלל, ורק בתור עצה טובה, וגם זה רק באכו"ש מרובה וכנ"ל.

מ"ש בנוגע להספרי' בישיבת תורת אמת, שאין לפרסם אודותה, כיון שכמות הספרים מועטה ביותר, הנה איני מבין הדבר, כי בודאי בישיבה זו - כמו בשאר הישיבות - ישנם ספרים נוסף על אלו שנשלחו מכאן וכמו בכל ישיבה שנמצאים במספר המספיק כדי לספק צורך הרמי"ם והתלמידים בעיון בספרי ראשונים ואחרונים, וא"כ ביחד עם הנשלח מכאן, לכאורה צ"ל כמות הגונה.

מ"ש בענין תוספת הסברה בהענין דאני ה' לא שניתי, הנה יעיין בד"ה המסומנים בשולי הגליון*, ותקותי שע"י העיון בהם ירווה את צמאון השואל אצלו, ואם יהי' עוד שאלות בזה יכתבו לי בפרטיות, וחבל אשר לא כתב שם התלמיד ושם אמו למען הזכירו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר לאחרי כל התבוננות והסברות צריכים לסייעתא דשמיא שענין תורה בכלל ופנימיות התורה בפרט יונח ויוקלט בטוב ומתאים אל האמת, כיון שאין זה מדברים המוחשים ובפרט שהלעו"ז מנגד על הבנתם וגילוים בנפש, ועיין בקונטרס לימוד החסידות פי"ג ואילך עד"ז.

בברכה להסתדרות הנכונה בקרוב והחתונה בשעה טובה ומוצלחת.

 

* לקו"ת לר"ה (נח, ג). האמנת אלקות פ"ה ואילך. התפלה פל"ד ואילך. מים רבים תרל"ו קנ"ח ואילך. ת"ר נ"ח תרמ"ג (התמים ח"ג). ועייג"כ הקדמת השל"ה בתחלתה