Letter # 1772

י"ב מנ"א, תשי"ב

1772 - שנשתדך עם זוגתו תחי' לא הי' בזה ענין של פגיעה בכבוד בת ישראל או בן ישראל אשר אז צריך לבקש מחי

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, י"ב מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... הנה בכלל אין ממה לפחד והשי"ת יתן שיתברכו בזחו"ק, ובדרך הטבע הנה לדעתי יבקרו אצל הפראפעסאר זאנדעק שהוא מומחה בעניני נשים ויספרו לו את כל מה שעשו עד עתה וכהוראתו יעשו ויתן השי"ת שיהי' הוא השליח להמציא להם ההוראות המתאימות ויבשרני טובות בקרוב שמלא השי"ת משאלות לבבם לטובה.

ויש לברר ג"כ אם בשעה שנשתדך עם זוגתו תחי' לא הי' בזה ענין של פגיעה בכבוד בת ישראל או בן ישראל אשר אז צריך לבקש מחילה, וכן צריך לבדוק המזוזות בביתו שיהיו כולם כשרות, וזוגתו תחי' תפריש קודם הדלקת הנרות בעש"ק וערב יו"ט איזה פרוטות לצדקה והוא יתחזק בשלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והם בחומש תהלים ותניא כידוע. - כמובן שכ"ז צ"ל בלי נדר -

בברכה להפקד בזחו"ק המחכה לבשו"ט.