Letter # 1764

ז' מנ"א, תשי"ב

1764 - הנה לא לבד שמותר לו להשאר במקומו, אלא שמחוייב הוא בזה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ז' מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

 

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"א תמוז, בו כותב בקצרה ע"ד קורות ימי חייו עד עתה, ואשר עתה מתעסק במלאכתו בשדה חינוך הכשר בתור מורה במושב בתלמוד תורה לקרב את לבן של בני ישראל לאבינו שבשמים, ושואל חוות דעתי אם מותר לו להשאר במקומו, מפני כמה טעמים וכו'

הנה לפי המצב שכותב במכתבו שישנם בהת"ת כמאה ילדים - כן ירבו - והוא משפיע להם ומלמדם ברוחה של יראת שמים, הנה לא לבד שמותר לו להשאר במקומו, אלא שמחוייב הוא בזה, והטענות שכותב במכ' נגד זה, הנה צריך לחפש עצות ותחבולות איך להסירם, ובטח יזמין לו השי"ת דרכים שיסורו כל המניעות בזה.

בשאלתו איך יוכל להשיג מדה גדולה של יראת שמים, אהבת השם ואהבת התורה וכו', הנה בימינו אלה הדרך לזה הוא, לימוד תורת החסידות העוסקת ומביאה לידי יראת ה' אהבת השם אהבת התורה ואהבת ישראל, וכאו"א רואה זאת במוחש והמפורסמות אין צריכות ראי', ובטח יכול למצוא מכירים כאלו שייעצוהו איך להתחיל בלימוד זה ולהדריכו באופן המתאים לחושיו וכשרונותיו, והשי"ת ימלא משאלות לבו בפנימיות להיות ירא שמים באמת ולזכות לקרב את לבם של מושפעיו ותלמידיו לאבינו שבשמים,

בברכה המחכה לבשו"ט.