Letter # 1765

יו"ד מנ"א, תשי"ב

1765 - כי בשנים האחרונות מצאו אמצעים שעוזרים לחולי נופלים ר"ל או כולו או שמקיל

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, יו"ד מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו בשם האשה המבקשת תפלה וברכה בעד בנה... שי' שאינו בבריאות כדבעי, וכשאהי' על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אזכירו לרפואה קרובה,

צריכים לברר אצל אמו, אם נולד הוא בטהרה, ובאם ח"ו לא, תודיע תיכף, וגם לאמר לה שתראה שהבית שדר בה הבחור יהיו כל המזוזות כשרות, וגם לכרוך מזוזה כשרה בשלשה ניירות או מעטפות (ענוועלאפס) ושאחד יהי' מהם וואטערפרוף, וישא אותה הבחור על עצמו (כמובן שבכניסתו לביהכ"ס - טאילעט - או חדר המרחץ - באדע צימער - יפשוט אותה, וכן לא ישא אותה בש"ק וביום הכפורים), וכן לבדוק כל המזוזות בביתה שיהיו כשרות כדין, וגם ילבש טלית קטן וישא אותו. לא ידעתי כמה שנותיו של הבחור, אבל אם שייך הוא לתפלה, הנה יתפלל בכל יום, ואם אינו יודע עברית יהי' לכה"פ באנגלית, והאם של הבחור תתן קודם הדלקת נרות בכל עש"ק וערב יום טוב 1 פעני לצדקת רבי מאיר בעל הנס - רמבעה"ן.

וחוץ מזה האמור לעיל, צריכים לשאול ברופא מומחה למקצוע זה, כי בשנים האחרונות מצאו אמצעים שעוזרים לחולי נופלים ר"ל או כולו או שמקיל, ובטח ביאהאניסבורג, נמצאים רופאים שיודעים מזה, ואקוה לשמוע בשו"ט בכל הנ"ל,

בברכה - המחכה לבשו"ט.