Enjoying this page?

1762 - אין מעמידין פרנס על הצבור אלא א"כ קופה של שרצים תלוי' לו מאחוריו


ז' מנ"א, תשי"ב - מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן יאלעס

ב"ה, ז' מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן [יאלעס]

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מר"ח מנ"א, שבו כותב ע"ד היארצייט של יו"ד לחדש מנחם, ומה שמזכיר במכ' שזהו אולי החילוק שבין שאול לדוד, שלא הי' לשאול התקשרות עם כל הסוגים שבדורו, הנה מבואר הוא במרז"ל מפני מה לא נתקיימה מלכות שאול מפני שלא הי' בו שום דופי כו' ואין מעמידין פרנס על הצבור אלא א"כ קופה של שרצים תלוי' לו מאחוריו (יומא כ"ב ע"ב) ואף שמוכרח הדבר שהם רק מאחוריו*, אבל בכ"א צריך להיות הדבר, ואין הדבר אלא בכללות, אלא גם בפרטיות, וכידוע הסיפור של אדמו"ר האמצעי, שאין לענות על שאלה ששואלים כשנכנסים ליחידות בעניני תקונים עד שימצא בעצמו הדבר בדקות דדקות. ובשכל הפשוט יש לבאר הענין ע"פ דרשת רז"ל (עה"פ שמות כ"ג כ"א) אל תמר בו כי לא ישא לפשעכם, כי הוא מן הכת שאין חוטאין. ויעוין ג"כ ענין שאול ודוד בס' הלקוטים להאריז"ל ש"א קאפיטל י"ט.

מוסג"פ ההוספה לרשימת איכה שהו"ל לא כבר, ובטח יגיע לידו קודם היארצייט הנ"ל.

בברכה שיהפכו ימים אלו לששון ולשמחה בקרוב ממש.