Letter # 1756

ו' מנ"א, תשי"ב

1756 - לא עשו כפי שכתבתי במכתבי, ועתה מתאונן על מצב הדברים שאינו כדבעי

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ו' מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מיום ד' ר"ח מנ"א וכנראה אשר לא עשו כפי שכתבתי במכתבי, ועתה מתאונן על מצב הדברים שאינו כדבעי וכו'! והנה כיון שהדבר כבר נעשה הנה מה תועלת שאגיד מוסר כיון שכבר עשה מעשה וכו' ואולי עכ"פ יהי' לתועלת על להבא שצ"ל או שלא שואלים, ואם שואלים הרי טוב לשמוע כההוראה, ובהנוגע לפועל הנה יה"ר מהשי"ת שהוא וזוגתו שיחיו יצאו יד"ח בהעגמ"נ שהי' עד עתה ומכאן ולהבא יהי' בהצלחה לקרב את לבן של בני ובנות ישראל לאבינו שבשמים. תקותי אשר אגודת חב"ד תעזור לו בהלואה ע"ס מסוים ויה"ר שיהי' להצלחה,

בברכת הצלחה ושיבשר בשו"ט בקרוב.