Letter # 1751

ב' מנ"א, ה'תשי"ב

1751 - ועקרו ושברו תעמולת החפשים, גונבי וגוזלי נפשות בני ובנות ישראל ומסיתים ומדיחים אותם מאביהם

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ב' מנ"א, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

כבוד הנדיב הנכבד והנעלה איש המעלה יראה אלקים עסקן נמרץ ורב פעלים מוכתר במדות תרומיות וכו' הא' יצחק ני"ו אלמאליח

שלום וברכה!

בנועם קבלתי יקרתו מכ"א תמוז, ונהניתי במאד מהידיעות המשמחות אשר בו, כי מינו מנהל דתי וירא שמים בעד אוצר התורה, ועקרו ושברו תעמולת החפשים, גונבי וגוזלי נפשות בני ובנות ישראל ומסיתים ומדיחים אותם מאביהם שבשמים, והנני מקוה כי תלכו בכוחכם זה ולא [ת]תנו להם תקומה.

ומה שלבו מהסס שמא ח"ו יזיקו לו בגלל מלחמתו כנגד המסיתים הנ"ל, הנה אל יחשוש לזה כלל, ואדרבה, כי הלא אמרו רז"ל המקיים נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא, ועל אחת כמה וכמה אשר השתדלות בהצלת כמה וכמה נפשות בישראל אשר כמ"ע שי' מתמסר לזה, הנה אין לשער גודל הזכות וגודל השכר שבזה, שהם מהדברים שלא רק הקרן קיימת לעולם הבא, אלא אדם אוכל פירותיהם גם בעולם הזה, להמשיך ברכה והצלחה לו ולזוג' ולבנו שי' בהמצטרך להם.

ונשען על מרז"ל שמצוה גוררת מצוה ומעלין בקדש, הנני בטוח אשר יוסיף מע"כ שי' כח ועוז בעבודתו בקדש, אשר עי"ז יוסיף תוספות ברכה והצלחה הן בענינים הכלליים והן בעניניו הפרטיים.

מוסג"פ רשימה בקשר עם חג הגאולה יב-יג תמוז של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר בטח תענין את מע"כ שי'. ומעשה נשיאים ואבות סימן לבנים ותלמידים, אשר כמו שמסירותם בהפצת והרמת קרן התורה וישראל סבא הביאה הצלחה וימי חגיגת גאולה וסגולה בישראל, כן תוסיף המסירות נפש של כל אחד מאתנו, אם גם אינה מגעת למעלת המס"נ שלהם, תוספת אור אלקי בתוככי ישראל, בביתו בסביבתו בקהלתו ובמדינתו.

בברכה.