Letter # 1747

ב' מנ"א, תשי"ב

1747 - אלא שאין צריך להתפעל (אפשרעקען זיך) אם לא ישיג את כל הענין בבת אחת

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ב' מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו (בלי הוראת זמן הכתיבה) ובו כותב אשר עד עתה לא עלתה בידו לקבל השפעה שיוכל ללמוד חסידות ומדות טובות, ועתה נתעורר ע"י ראותו את הרה"ח הוו"ח אי"א נו"ב עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר מנחם שמואל דוד שי' הלוי רייטשיק, וכשמתבונן בהנהגותיו מתוסף אצלו תשוקה וחשק להתקשר באילנא דחיי זוהי פנימיות התורה ותורת החסידות ומבקש ברכה בזה.

הנה כבר מלתי אמורה בדברי חז"ל, אשר יגעתי ומצאתי תאמין, וכיון שיש אצלו החפץ התשוקה והרצון להנ"ל הרי בטח ימצא מבוקשו, אלא שאין צריך להתפעל (אפשרעקען זיך) אם לא ישיג את כל הענין בבת אחת, כי זוהי דרך הקדושה, וכמשנ"א בכבוש ארץ ישראל בגשמיות אמר השי"ת לאט לאט אגרשנו מפניך, וכן הענין ג"כ בכבוש ארץ ישראל הרוחנית, היינו כשאיש הישראלי רוצה לקדש את סדר חייו - שכמו שא"י בגשמיות היא מקודשת מכל הארצות - הרי גם סדר חייו יהי' מקודש מזה של שאר האנשים שבסביבתו - הרי הסדר בזה הוא לאט לאט אגרשנו, שהולך מחיל אל חיל ומדרגה אל דרגה, אבל לאט לאט, ובכ"ז כיון שמובטח הוא שסו"ס יגיע למטרתו, הרי גם בהתחלת העבודה צ"ל בשמחה אמיתית כיון שאין זה אלא דבר המחוסר יגיעה וזמן וסו"ס יעשה לחסיד וירא שמים, וגם הדרכים והכלים לזה מבוארים ומפורטים בכמה וכמה ספרים קונטרסים ומאמרים, ולכל לראש יחזיק בשלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והם אמירת שיעור תהלים - כפי שנחלק לימי החדש - בכל יום אחר תפלת שחרית ב) לימוד פרשה חומש עם פירוש רש"י מהסדרה של השבוע, ג) שיעור תניא כפי שנחלק לימות השנה, וקביעות עתים בכל יום ללימוד תורת הנגלה וגם ללימוד תורת החסידות כאו"א לפי מעמדו ומצבו הבנתו והשגתו ומה טוב שיתן בכל יום בבקר קודם התפלה סענט או 2 לצדקה (כמובן כ"ז בלי נדר) ותקותי חזקה אשר בעשותו את הנ"ל הנה יתחיל להאיר אור אילנא דחיי בנפשו רוחו ונשמתו וילך מחיל אל חיל ות"ח אם יודיעני בשו"ט בזה,

בברכה.