Letter # 1743

א' מנ"א, תשי"ב - מו"ה שלום שי' שי"ף חסקינד

1743 - מחפש הנני למלאות את הספרי' שלי גם בספרי המחברים הספרים ובספרי קבלה הן מהספרדים והן מהאשכנזים

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, א' מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ מו"ה שלום שי' [שי"ף חסקינד]

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"א תמוז...

באתי בזה בבקשה פרטית ובטח יודיע לאלו השייכים לזה, והוא: מחפש הנני למלאות את הספרי' שלי גם בספרי המחברים הספרים ובספרי קבלה הן מהספרדים והן מהאשכנזים, מובן אשר מוגבל הנני ביותר באמצעים לקנות ספרים אלו, וכיון שבאה"ק ת"ו נמצאים כמה מחברים וכמה ספרים מסוג הנ"ל ומהם אשר מונחים בבית אנשים פרטים או גם בבתי כנסיות ואין להם הופכים ומשתמשים בהם, הנה הייתי מכיר תודה אם היו משתדלים אוסף ספרים אלו ולהמציאם לאט לאט אלי, ובאלו המקומות שאי אפשר יהי' להשיג בתור תשורה להספרי' שלי, הנה יש להציע להחליפם על ספרי הוצאת קה"ת ולהעיר בזה אשר כמה ספרים מסוגים אלו הובאו לאה"ק ת"ו ע"י העולים הספרדים מצפון אפריקה, תימן פרס וכו' וכן נמצאים בין הספרים שנצולו והובאו מאשכנז פולין וכו' וממלא הנני את ידו בזה להודיע ע"ד בקשתי זו כנ"ל, לכל אלו השייכים בזה, תודתי נתונה לו מראש על ההודעה והעיקר על הביא הענין מהכח אל הפועל. אופן משלוח ספרים אלו, הנה אפשר לשלחם לאט לאט, ובטח בלא"ה לא ישיגו את כל הספרים בבת אחת ולאלו שצריך לכתוב להם מכתבי תודה ע"ז הנה בטח יודיע ובל"נ יעשו את זה.

בברכת הצלחה למילוי שליחותו ובטח יאשר קבלת מכתבי זה בהקדם.