Letter # 1744

א' מנ"א, תשי"ב - הנהלת צעירי אגודת חב"ד

1744 - הכתיבה לעתים תכופות יותר, ומבלי לחכות על מענה שלי בכתב, כי טרוד אני במאד

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, א' מנ"א, תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד ד' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מכ"ד תמוז אחרי הפסק הארוך ובטח על להבא יסדרו שתהי' הכתיבה לעתים תכופות יותר, ומבלי לחכות על מענה שלי בכתב, כי טרוד אני במאד, ואף אם אין הזמן גרמא לענות בכתב, בכ"ז משתדל הנני לעשות בנוגע לתוכן מכתבם את האפשרי בהקדם האפשרי אף שההודעה עד"ז מתאחרת לפעמים.

ב) בטח מסר הרה"ח בעל מדות תרומיות וכו' הר"מ שי' אשכנזי העתק ר"ד להתלמידים הנוסעים בשליחות המל"ח עתה כפי שהנהיג כ"ק מו"ח אדמו"ר לסדר כזה מדי שנה בשנה בימי הקיץ, ואמרתי לו שכדאי לפרסמו באופן המתאים, והנני מוסיף בזה קטע לקוח ממכתבי שיכול לבוא בתור הוספה לשיחה הנ"ל, הוספה המדגשת ומבארת איך שהוא דבר השוה לכל נפש.

ג) במענה להודעתם ע"ד הסברא שלהם לערוך ההתועדות די"ב תמוז בביהכ"נ הגדול בתל אביב, ואשר אח"כ חזרו בהם ממחשבתם זו, הנה כיון שכבר נעשה הדבר אין צועקין על העבר, אבל תמיהני על מה שחזרו בהם, כי החששא שאפשר יהיו נואמים שלא ידברו כפי הכוונה, הנה בכלל עצם הענין שמוזמנים הם לאסיפת חב"ד מגביל את הנואם במדה רבה, ונוסף ע"ז הנה אח"כ הרי אין מחוייבים להדפיס דו"ח סטנגרפי מההתועדות, וברשותם וכפי הנהוג בזה, הוא שמדגישים ומבליטים את הנקודות המתאימות להחג ולרוחו, ומה שבשעת ההתועדות גופא נשמע לפעמים איזה דבורים זייטיקע (צד דלעו"ז) הנה העצה לזה הוא שמזמינים תמיד נואם בטוח ומתנים עמדו שהוא יתקן אם יהי' דבר שצריך לתקן, והעיקר שהנואם האחרון יהי' כדבעי למהוי, באשר סו"ס רושם זה הוא נשאר ונלקח ע"י המתועדים לביתם בצאתם, אבל כנ"ל אין צועקין על העבר, ובטח אם לא יהי' "גם זה לטובה" הרי יקוים בזה עכ"פ "כל מה דעביד רחמנא לטב עביד", וכידוע החילוק בזה, אשר "גם זה לטובה" הנה הענין גופא הוא טוב, וכמעשה דנחום איש גם זו שהעפר עצמו נעשה בו נסים, וכל מה דעביד כו' הרי רק שתוצאות הענין הם טובים, אף שהענין עצמו כו' וכמעשה דר"ע שהי' אומר כל מה דעביד כו' שמיתת החמור והתרנג[ו]ל וכבית הנר לא היו טובים, אבל התוצאות מזה הי' הצלת נפשו.

ד) אם יש אצלם פ"כ מהועידות די"ב וי"ג תמוז, בטח ישלחו לכאן העתקה.

ה) אתפלא שאינם מזכירים כתוצאות מההתועדות החלטות טובות בנוגע לקביעות עתים בתורת הנגלה והנסתר, ההתחזקות בתקנות בעל השמחה, השתתפות במוסדותיו באופן המתאים לכל אחד, ואולי נשמט זה ממכתבם, אף שהי' בפועל, וא"כ יבוא במכתב הבא.

ו) אתענין לדעת אם נדפס במכ"ע ע"ד ההתועדות י"ב תמוז ואיך שעברו ותוכני הנאומים וכו'...

ח) בנוגע להצעתם להו"ל ירחון, ומסיימים שעדיין אין אצלם עורך וכו', הנה קודם שימצאו איש המתאים לזה, בטח אין יכולים לשער ההוצאה הכרוכה בהענין, ובמילא קשה לי לאמר חוו"ד בזה, ובכ"א בהתחלת הדבר צריך להיות הופעת העלון באופן כזה שלא יהיו מוכרחים להו"ל ליום פלוני, הן אם יהי' חומר בידם א"ל, היינו שיהי' זמן הופעתו שלא לעתים תכופים, ורק באם יתקבץ די חומר בשביל העלון... ולכן בתור ראשית דבר, הנה אם אמת הדבר מה שכותבים במכ' שפרסום שמות פעילים יגרום לתרבה חכמה (אף שלאידך גיסא יוכל לצמוח מזה כמה ענינים של קפידא ופגיעת כבוד המדומה וכו') הרי כדאי שיו"ל מזמן לזמן עלון עם הידיעות היותר מוכרחות ומבלי להורות הזמן בו יופיע העלון שלאחריו וגם יש להביא בחשבון מה כדאי יותר, אם לפרסם ידיעות אלו בעתון שמספר חותמיו מגיעים לכמה אלפים וביניהם גם כאלו שלא יקראו עלון הנדפס בפ"ע או שיותר טוב להו"ל עלון שאז יש מקום לחשש שכמה מהעתונים לא ירצו להדפיס הידיעות שנכנסו בעלון שלהם.

ט) נהניתי במ"ש ששדרו ברדיו ע"ד י"ב תמוז, וכדאי הי' שבהועידה שמסדרת ומבקרת את השדורים, יכנס ג"כ אחד מהנהלת אגו"ח הכללית, מכמה טעמים.

י) נהניתי לראות במכתבם שבאו שנים על החתום, וכמ"ש זה מכבר לאחד המוסדות באה"ק ת"ו, שבענינים כללים בקשתי שיבואו עכ"פ שנים על החתום, כדי להמנע עי"ז מקושיות וסתירות,

בברכת הצלחה בעבודתם.