Letter # 1736

כ"ד תמוז, תשי"ב

1736 - הנחיצות לעשות צנורות וכלים מתאימים להמשכת וקבלת ברכות השי"ת

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ד תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו ובו קוויטל בקשת ברכה בעדו וב"ב וביחוד בענין זיווג לבתו תחי', וכשאהי' על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אקראהו, ובודאי יעורר ר"ר למילוי משאלות לבבו לטובה.

ולמותר להעירו ע"ד הנחיצות לעשות צנורות וכלים מתאימים להמשכת וקבלת ברכות השי"ת, והם בשנים, הן בהשפעה על הזולת לקרב את לבם לאבינו שבשמים, שזכות קדוש בזה עליו, באשר גבאי הוא בביהכ"נ חב"ד - כמו שכותב במכתב - ובעבודה בעצמו כל אחד ואחד לפי מעמדו ומצבו שצריך להוסיף ולעלות בקדש, וידוע מרז"ל כל המוסיף מוסיפין לו, שכולל שנים, שמוסיפין לו בשכר ובהמצטרך לו ומוסיפין לו בהחשק להוסיף בתורה ומצות, וכפסק רז"ל מצוה גוררת מצוה.

מוסג"פ הרשימה שהו"ל לימי הגאולה והסגולה י"ב וי"ג תמוז שעברו, ובטח יעיין בה, שבאמת כל השנה זמנה היא להורות פרק בעבודת ה' שלא להתפעל מההעלמות וההסתרים ויהי' תוספת אור בכל הד' אמות שלו,

בברכה.