Letter # 1735

כ"ד תמוז, תשי"ב

1735 - לנצל את כל השפעתם על בתם תחי' שתחליט בעצמה לנהג את ביתה מתאים לתורה ומצות

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ד תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מיום ב' א"ך תמוז, פ"נ בעדו ובעד כל ב"ב, ונהניתי במאד מאד ממה שכותב אשר הזמין השי"ת זווג נכון לבתו תחי' ויה"ר מהשי"ת שיהי' בשעה טובה ומוצלחת ויבנו בנינם בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה.

ועוד הפעם הנני בזה לחזור על מה שאמרתי לו בעל פה שנעלה מכל ספק שצודק כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בפתגמו, בשם כ"ק אביו, שחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, עכלה"ק. אפילו כשבאה מאנשים שאין להם קורבה בשרית, ובפרט כשבאה מהורים לבנים ובנות, ובמילא זכות קדוש על שכמו ושכם זוגתו שיחיו לנצל את כל השפעתם על בתם תחי' שתחליט בעצמה לנהג את ביתה מתאים לתורה ומצות, ולכל לראש בענינים התלוים בה, הח"ן, ויודע אני טענת ההורים דאמעריקא ובארצות הברית בפרט, שמי יודע אם יצליחו בזה ואינם יודעים באיזה אופן להתחיל הדבורים וכו' וכו' אבל בטח לכת"ר שי' למותר לבאר שאין כל טענות אלו תופסים מקום כלל וכלל בערך גודל עניני תורה ומצות ובפרט טהרת המשפחה שעלי' נשען כל בית ישראל, ובהשתדלות הראוי' ויגיעה המתאימה בזה, יכול למצוא הדרכים, אם בעצמם או ע"י אנשים אחרים מתאימים לזה להשפיע על בתם בכיוון זה, ונשען על מרז"ל אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים הנה תקותי חזקה שישמע לדברי להשפיע על בתו בהנ"ל ותקותי חזקה ג"כ שיראה גם בעיני [בשר] שהולך בהצלחה, ובפרט כשיסביר לה מענין שידוכה שבא אח"ז שהזכירוה איזה פעמים על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר וכו' ואל בינתו אשען ובפרט דמה שהדבר נוגע לו זה גופא ימציא לו האותיות המתאימות.

בברכה לבריאות הנכונה לו ולכל ב"ב שיחיו ברוחניות ובגשמיות גם יחד.

נ"ב: מוסג"פ הרשימה שהו"ל לימי הגאולה והסגולה י"ב וי"ג תמוז שעברו, ובטח יזכה בה את הרבים, כי כל השנה זמנה היא להורות פרק בעבודת ה' שלא להתפעל מההעלמות וההסתרים, שזה גופא מהפך את ההעלם וההסתר שיהי' תוספת אור בכל הד' אמות שלו.