Letter # 1732

כ"ד תמוז, תשי"ב - מוה"ר יצחק שי' הכהן הוברמן

1732 - והעיקר אשר נתעוררו בהחלטות טובות בלימוד התורה קיום המצות ובתפלה בהצבור

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ד תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר יצחק שי' הכהן [הוברמן]

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מט"ז תמוז, בו מודיע ע"ד ההתועדות דימי הגאולה והסגולה י"ב וי"ג תמוז שעברו, והעיקר אשר נתעוררו בהחלטות טובות בלימוד התורה קיום המצות ובתפלה בהצבור אשר הם הם השלשה עמודים שעליהם העולם עומד, תורה, עבודה וגמילות חסדים, וכידוע אשר בירושלמי הנה כל מצוה סתם נקראת מצות הצדקה, מפני שהיא עיקר כל המצות מעשיות, וכמבואר בתניא פל"ז. ויהי רצון שיביאו את ההחלטות הטוב[ו]ת מכח אל הפועל ויעוין בתקוני זהר תקון י"ט דף מ' ע"ב (ובזהר חדש יתרו דל"ד ע"ג) בדיוק הלשון מהכח אל הפועל...

כבקשתו אזכירו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמשיך לו בריאות הנכונה ובפרט לראות עיניו כמ"ש במכתבו.

לאות הכרת טובה על בשו"ט הנ"ל, מוסג"פ הרשימה שהו"ל לימי הגאולה והסגולה י"ב וי"ג תמוז שעברו, אשר באמת כל השנה זמנה היא ובטח יזכה בה את הרבים,

בברכה.