Letter # 1731

כ"ג תמוז, ה'תשי"ב - מוהר"ר שאול שליט"א דאנאן ראב"ד דק"ק ראבאט

1731 - ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב, עת שהקליפות וסט"א מתגברים

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ג תמוז, ה'תשי"ב

ברוקלין.

כבוד הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א יושב על מדין, איש חי רב פעלים וכו' וכו' מוהר"ר שאול שליט"א דאנאן ראב"ד דק"ק ראבאט יצ"ו

שלום וברכה!

יקרת אגרתו קבלתי, ונהניתי לקבל פ"ש מעבודתם הטובה של המוסדות אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש הדוגלים בשם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, צדיק יסוד עולם, יוסף הוא המשביר לכל הארץ, ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב, עת שהקליפות וסט"א מתגברים, הי' לא תהי', ורוצים להחשיך הארת שמש ומגן הוי' אלקים. וארז"ל אין שיחה אלא לשון תפלה, תפלה ל' התופל כלי חרס, המתקן ומחבר כלי חרס עפר מן האדמה לבוראם אביהם שבשמים.

תפלתי ותקותי אשר זכותו יעמוד לנצח לכל המסייעים והמשתתפים בפעולות הקדושות. ובטחוני חזק אשר כהדר"ג שליט"א וכל המסתופפים בצלו, כמאז כן עתה, ובפרט לימים הבאים, יושיטו יד עזרה בכחות הנעלים שחנן השם יתברך ויתעלה את כל איש מנהיג בעדתו וקהלתו.

ואמר מלכא - מאן מלכי רבנן - עקר טורא, טורא דגבה בין ישראל לאביהם שבשמים בעונותינו בזמן הגלות החשך כפול ומכופל, הצפוני אשר צדיקים נדמה להם כהר. ובסייעתא דשמיא, יהי רצון אשר בעגלא דידן, יקויים היעוד ומלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים, ועין בעין יראו בשוב ה' ציון על ידי משיח צדקנו, במהרה בימינו אמן.

ובמענה על שאלתו להודיעו אם אפשר למצוא בארצות הברית ספרי בית יוסף וגם ספר הרמב"ם ומחירם במטבע המדינה, הנה הטור בית יוסף קשה להשיג, אבל השלחן-ערוך (חלקי אה"ע, חו"מ ואו"ח) יש להשיג במחיר של 44 דולר, והיו"ד במחיר 30 דולר לערך, והרמב"ם במחיר 56 דולר כל זה אצל המוכרי ספרים כאן. מכיון שכהדר"ג שליט"א כתב שנחוצים להם ארבעה איכסמפלרים, הנה אם יכבד עליהם לשלם בעד כלם, אצוה למשרד המרכז לעניני חינוך לשלוח חנם בתור תשורה אחד מהארבעה איכסמפלרים, אם אקבל מכ' עד"ז בהסכמה.

בברכה וכבוד הראוי.