Letter # 1729

כ"ב תמוז, תשי"ב .- משה שי' לחייאני

1729 - שמעתי על דבר פעולותיו הטובות בשדה החנוך המקרב את לבם של בני ובנות ישראל לאביהם שבשמים

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ב תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ במלאכת שמים מו"ה משה שי' לחייאני

שלום וברכה!

מכתבו מח"י תמוז נתקבל,

זה מכבר שמעתי על דבר פעולותיו הטובות בשדה החנוך המקרב את לבם של בני ובנות ישראל לאביהם שבשמים, וידוע פסק רז"ל (שלהי תענית) כל המוסיף מוסיפין לו, אשר אחד הפירושים בזה הוא, שכל המוסיף בעינים דתורה ומצות מוסיפים לו מלמעלה, הן בהיכולת להגדיל פעולותיו בתורה ומצות והן בגידול רצונו לזה שהולך הוא בהנ"ל מחיל אל חיל, ובפרט בעבודתו עתה שהוא מפקח בכפרים מושב אחינו בני ובנות ישראל, הנה חוב וזכות קדוש הועמס על שכמו על ידי השגחה העליונה, להביא ולהעיר ולהאיר את מושבות בני ישראל בנר מצוה ותורה אור ומאור שבתורה זוהי תורת החסידות, אשר על ידי זה ממשיכים גם כן ברכה והצלחה בעניניהם הגשמיים, וכמ"ש בתורה, אם בחקותי תלכו - שזה מדובר בלימוד התורה, וכמש"נ בספרא, והובא בפירוש רש"י - ואת מצותי תשמרו - שזהו מצות לא תעשה, וכמרז"ל כל מקום שנאמר השמר, פן, ואל, ה"ז בלא תעשה - ועשיתם אותם - זהו מדבר במצות עשה - ומבטיח הכתוב, ונתתי גשמיכם - ולא עוד אלא שאתן אותם - בעתם, וגו', ואשרי חלקו אשר הוא אחד משלוחיו של המקום ב"ה למלאות תפקיד הנ"ל בעולמו, ויהי רצון מהשי"ת אשר בקרוב ממש תומשך ג"כ ברכה בתוספת והצלחה בעניניו הפרטים, היינו שעל פי הבטחת רבינו אדמו"ר הזקן (תורה אור בתחלתו) יעשו מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה ויוכל להוסיף בקביעות עתים בתורת הנגלה ותורת החסידות ולעלות מחיל אל חיל, ובקרוב ממש יסתדר באופן המתאים לפניו בענין השידוכים בגשמיות וברוחניות גם יחד,

בברכת הצלחה.