Letter # 1728

כ"ב תמוז, תשי"ב - מוה"ר שלמה שי

1728 - מאשר הנני קבלת חבילת ספרים הכוללת ספרים האלו

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ב תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר שלמה שי' [מטסוב]

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת חבילת ספרים הכוללת ספרים האלו: ויכל שלמה - עם ויאסוף שלמה -, משגב לעתות, מאמר אסתר, ספר תהלים עם פי' מהללאל, גואלי חי, תהלה לדוד, צבי קדש, וידבר דוד, לקוטי חז"ל חלק שני (מהראוי הי' להשיג גם חלק ראשון לשלימות הענין), בן הא הא, מנחת יהודא, ואם נצרך למי שהוא מכתב תודה בעד זה, בטח יודיע.

ב) מוסג"פ 3 מכ' להאברכים משה לחייאני, שלמה בן סוסן, ועמרם אזולאי, ואם לדעתו צריכים לשלוח עוד כאלו להעוסקים בנסיעות בטח יודיע, ואשתדל לעשות כזה...

ג) בעתו קבלתי מכ' מכ' סיון וי"ד תמוז בצירוף התמונות של המוסדות, וחבל אשר לא יצאו בהירים יותר, אבל בכ"ז תקותי שגם באופן הזה יביאו תועלת כאן בעבודתנו.

ד) מוסג"פ הרשימה שהו"ל לימי הגאולה והסגולה י"ב וי"ג תמוז, ובאם נצרך לו עוד מהם בטח יודיע.

ה) בענין ספר הדקדוק, בטח יקבל ימים אלו חוו"ד בזה מהרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' הרמח"א שי' חדקוב.

ו) ת"ח על הודעתו שנשלחה עוד חבילה ספרים, ולפלא שגם בהם אין ספרי קבלה.

שמעתי מענין ספר ע"ד שם הגדולים, מגדולי ספרד מרוקה וארצות אפריקה, ואולי אפשר להשיגו בחילוף דספרי הוצאת קה"ת.

ז) בטח אם יש לו ידיעות בענין נסיעת הרב לוי שי' וכיו"ב, יודיע.

ח) מוסג"פ ג"כ 2 מכ' להשו"ב ר' שמעון שי' אוחיו'ן והת' אלי' שי' אביטבול, ות"ח על הטרחה במסירתם, ובאם נצרך הסברה בטח יעשה כזה,

בברכת הצלחה