Letter # 1726

כ"ב תמוז, תשי"ב

1726 - מתאונן על מעמדו ומצבו בחוסר פעולות מורגשות ונראות בעניני התעמולה שמנהל

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ב תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הגאולה והסגולה י"ג תמוז, בו מודיע שנכתבו התנאים בשעה טובה ומוצלחת, עוד הפעם אכפול את ברכתי שיהי' בשעה טובה ומוצלחת ובבנין עדי עד.

ומה שמתאונן על מעמדו ומצבו בחוסר פעולות מורגשות ונראות בעניני התעמולה שמנהל, הנה מוסג"פ ר"ד מה שאמרתי להתלמידים הנוסעים בשליחות המל"ח - מרכז לעניני חנוך - ובאמת הם שייכים לכל אלו הנודדים ממקומם ואולי גם בכלל לבני ישראל, כי כל נשמה ונשמה הרי נודדה ממקומה, שהיא חצובה מתחת כסא הכבוד ומקורה עוד למעלה מזה ונסעה וירדה וכו' מאגרא רמה לבירא עמיקתא למלאות שליחותה בעולם, וידוע המבואר בתניא ונראה גם במוחש שהענינים הנעשים מתוך עצבות אינם כדבעי למהוי, והשמחה מביאה תועלת בכל עניני העבודה.

מ"ש בענין קביעות חתונתם אם תהי' בכסלו או דוקא לאחר זמן שחרורו מהצבא היינו בניסן: הנה למה לו להחליט עתה בזה, כיון שזה נוגע לשנה הבאה, ואחרי ראש השנה הבע"ל שנכתב ונחתם בתוך כלל ישראל לשנה טובה ומתוקה, הנה אז יחליטו גם בשאלה זו.

בברכת הצלחה בפעולתו על סביבתו ובכל עניניו.