Enjoying this page?

1725 - בענינים של קדושה אין צריכים לחשוב רק על דבר הנחיצות ושטוב לעצמו


כ"ב תמוז, תשי"ב

ב"ה, כ"ב תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - עם הבשורה טובה;

הנה בטח יתבונן בטוב ה' איך שקרבת אלקים לי טוב, ויזכהו השי"ת אשר לאט לאט יבוא ג"כ להתבוננות על טוב אלקים וטוב ה' כמו שהם מצד עצמם, וכמבואר בכמה מקומות בדא"ח החילוק אשר בזה, ועל פי פשוט מיינט דאס אז בענינים של קדושה אין צריכים לחשוב רק על דבר הנחיצות ושטוב לעצמו, כי אם על דבר עצם הדבר ובמילא יביא זה לידי פועל לטובת זולתו ג"כ שזהו תכלית בריאות אדם שמשתדל בטובת חבירו לא פחות מבטובת עצמו, ובפרט יש יכולת זו לזה שהקב"ה מראה לו ענין טוב בהשגחה פרטית שאז היצה"ר ווערט קלענער, והשי"ת יעזרהו שמצד עבודתו עוד יקטין אותו ביותר.

בברכה.