Letter # 1720

כ"א תמוז, תשי"ב - כ"א תמוז, תשי"ב

1720 - חבל על הקיצור דההתועדות, ויה"ר שיהי' עכ"פ מועט המחזיק את המרובה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"א תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מהו"ר מרדכי שי' הכהן [פרלוב],

ומוה"ר יעקב שי' שו"ב [גנזבורג]

שלום וברכה!

בנועם קבלתי המכתב ע"ד ההתועדות - אף כי בקיצור נמרץ - בש"ק י"ב תמוז, וחבל על הקיצור דההתועדות, ויה"ר שיהי' עכ"פ מועט המחזיק את המרובה, להביא פעולות טובות בשלשת הקוים דתורה עבודה וגמ"ח בכל סביבתם.

נבהלתי לקרות במכ' ע"ד בלתי תקון המקוה שבמחנם, וכנראה אשר זוהי המקוה היחידה אשר בעיר ובטח יש למצוא דרך לכבד את... ובלבד שיניח לעשות את התקונים, עכ"פ היותר מוכרחים.

מ"ש במכ' ע"ד חזרת גמרא בע"פ, הנה מה ששמעתי הוא חזרת משניות בע"פ ותניא בע"פ. והשי"ת יצליחו לקבוע עתים לתורה ולשיעורי לימוד ברבים, ובפרט להורות את המעשה אשר יעשון בחיי היום יומי, אשר היותר מתאים לזה הוא לימוד דינים אם מהסידור בשער הכולל או קיצור שו"ע וכיו"ב, ועשי' לעילא.

מוסג"פ הרשימה שהו"ל לימי הגאולה והסגולה י"ב וי"ג תמוז, והוא לזכות בה את הרבים.

בברכה,