Letter # 1719

כ"א תמוז, תשי"ב

1719 - מקוה אשר ידוע שמהדרים בזה לצאת ידי כל הדיעות

Previous
0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

Next

ב"ה, כ"א תמוז, תשי"ב

ברוקלין.

... שמחתי לקרות במכתבו אשר עוסק הוא בבנין מקוה חדשה שתהי' בתכלית ההידור אף שאין כותב פרטי תקון המקוה ומוסג"פ איזה מהתקנות של כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע סידר בשעתו ומסדרים ע"פ הוראתו בהמקואות של מי גשמים, ובטח ישתדל גם כת"ר שי' לעשות כן במחנו, וזכות הרבים תלוי בו ובפרט בנין המקוה אשר ידוע שמהדרים בזה לצאת ידי כל הדיעות וגדול זכות מצוה זו אשר מקוה ישראל ה' לברך את כל העוסקים בזה בזחו"ק ולקרב גם ישועה הכללית של כלל ישראל וע"פ המבואר בתוי"ט סוף מס' יומא.

בברכה.